Життя громади

Проект Положення про громадську раду при Лазурненській селищній раді
Проект Положення
про Громадську раду при Лазурненській селищній раді

1.Загальні положення
1.1.Громадська рада при Лазурненській селищній раді (надалі – Громадська рада) є постійним діючим консультативно-дорадчим органом при Лазурненській селищній раді (надалі – Орган місцевого самоврядування), утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, налагодження ефективної взаємодії Лазурненської селищної ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики, виконання функцій і повноважень органу місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2.Громадську раду утворено за ініціативою групи мешканців у відповідності до статті 5 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ від 03.11.2010р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, цього Положення з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної та місцевої політики. Положення про Громадську раду погоджуються та затверджуються рішенням сесії Лазурненської селищної ради. Зміни та доповнення до Положення про Громадську раду подаються Громадською радою на затвердження сесії Лазурненської селищної ради.
1.3.Громадська рада не є юридичною особою. Порядок створення, завдання та повноваження Громадської ради, а також права та обов’язки її членів визначаються цим положенням та чинним законодавством України.
2.Порядок створення Громадської ради
2.1.До складу Громадської ради можуть бути обрані громадяни України з активною громадянською позицією, які проживають у смт.Лазурне,селах Нова Софієвка, Калинівка, Петрівка, Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське (на територіїЛазурненської територіальної громади).
2.2.Склад Громадської ради формується за участі громадян України із активною громадянською позицією, які проживають у смт.Лазурне,селах Нова Софієвка, Калинівка, Петрівка, Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське (на територіїЛазурненської територіальної громади), які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради. Кількісний склад Громадської ради становить не менше 5 і не більше 35 осіб. Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її максимального кількісного складу рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.
2.3.Членство у Громадській раді є індивідуальним. При наявності вільних місць в складі Громадської ради, будь-який мешканець, що проживає у смт.Лазурне,селах Нова Софієвка, Калинівка, Петрівка, Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське, (на територіїЛазурненської територіальної громади)у разі високої соціальної активної діяльності в роботі Громадської ради протягом шести місяців може бути включеним до складу Громадської ради на підставі відповідного рішення Громадської ради та його заяви.
2.4.До складу громадської ради не можуть бути обрані особи, які є депутатами Лазурненської селищної ради, членами виконавчого комітету Лазурненської селищної ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засновниками яких є Лазурненська селищна рада.
2.5.Для здійснення процедури підготовки та проведення установчих зборів по створенню Громадської ради створюється ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів мешканців, що постійно проживають у смт.Лазурне,селах Нова Софієвка, Калинівка, Петрівка, Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське (на територіїЛазурненської територіальної громади). Склад ініціативної групи, Положення про ініціативну групу затверджується рішенням сесії Лазурненської селищної ради. Протоколи засідань ініціативної групи публікуються на офіційному сайті Лазурненської селищної ради в розділі «Громадська рада».
2.6.Ініціативна група оголошує про ініціативу створення Громадської ради, місце приймання та перелік документів для реєстрації кандидатів у члени Громадської ради, дату проведення установчих зборів. Оголошення про проведення установчих зборів Громадської ради та проект Положення про Громадську раду оприлюднюється на сайті Лазурненської селищної ради, на офіційних сторінках Лазурненської селищної ради в соціальних мережах, а також може бути оприлюднене у місцевих друкованих засобах масової інформації.
2.7. Для участі в установчих зборах в місячний термін з дня оприлюднення оголошення про проведення установчих зборів до ініціативної групи подається заява, встановленої форми. До заяви додаються:
-мотиваційний лист;
-анкета кандидата у встановленій формі;
-копію паспорта кандидата до Громадської ради.
-копія ідентифікаційного коду
2.8.На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів по створенню Громадської ради та оприлюднює відомості про цих кандидатів, місце та час проведення зборів у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів.
2.9.Персональний склад Громадської ради затверджується Установчими зборами Громадської ради. Відомості про склад новообраної Громадської ради протягом тижня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради та на її офіційних сторінках в соціальних мережах.
3. Повноваження Громадської ради
3.1. Основними завданнями громадської ради є:
-сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами територіальної громади;
-сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики, підготовки та організації виконання рішень селищного голови, сесії Лазурненської селищної ради, виконавчого комітету;
-сприяння ефективній комунікації, залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю;
-проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу місцевого самоврядування;
-здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації місцевої політики. – інші завдання, що не суперечать чинному законодавству.
3.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
готує та подає селищному голові, виконавчому комітету, постійним депутатським комісіям, сесії селищної ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з Громадською радою, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
подає селищному голові, виконавчому комітету, постійним депутатським комісіям, сесії селищної ради обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації місцевої політики у відповідній сфері;
інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті селищної ради та в інший прийнятний спосіб;
сприяє розвитку Лазурненської територіальної громади в цілому шляхом участі у бюджетному процесі на місцевому рівні, формуванні та реалізації місцевих політик, розробці і реалізації планів, програм, рішень, проектів Лазурненської селищної ради.
подає на розгляд голови селищної ради, постійної депутатської комісії, сесії Лазурненської селищної ради перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Лазурненської селищної ради.
збирає, узагальнює та подає органу місцевого самоврядування інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань формування та реалізації місцевої політики в межах повноважень органів місцевого самоврядування (шляхом проведення зборів громадян, круглих столів, анкетування тощо).
3.3. Громадська рада має право:
утворювати постійні та тимчасові робочі органи, громадські експертні комісії, робочі групи тощо;
залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
організовувати та проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи та інші комунікативні заходи;
отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;
брати участь у розробці цільових програм, проектів рішень та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку смт.Лазурне,сел Нова Софієвка, Калинівка, Петрівка, Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське (на територіїЛазурненської територіальної громади);
делегувати представника для участі у заходах (нарадах, засіданнях постійних депутатських комісій, виконкому, сесій), що проводяться органом місцевого самоврядування;
ініціювати відзначення окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини та громадянина, розвиток громадянського суспільства;
брати участь у розробці стратегії, Статуту та символіки Лазурненської територіальної громади.
розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органу місцевого самоврядування;
3.4.Рішення Громадської ради є обов’язковими для розгляду і мають рекомендаційний характер для Лазурненського селищного голови; виконавчого комітету Лазурненської селищної ради; постійних депутатських комісій; сесії Лазурненської селищної ради та усіх інших суб’єктів, розташованих на території діяльності селищної ради.
3.5.Термін повноважень складу Громадської ради – п’ять років.
3.6.Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.
3.7.Члени Громадської ради мають право доступу до приміщень виконавчих органів Лазурненської селищної ради для роботи Громадської ради та проведення її засідань, а також у разі потреби до засобів комунікації та оргтехніки за попереднім узгодженням з секретарем Лазурненської селищної ради.
4. Права та обов’язки членів Громадської ради
4.1. Члени Громадської ради мають право:
брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:
брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;
пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;
бути членом експертної комісії, робочих груп Громадської ради;
ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих
органів;
4.2.Члени Громадської ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.
4.3.Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.
4.4.Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.
4.5 Членство в Громадській раді припиняється з ініціативи голови Громадської ради, або не менше 2/3 голосів від її складу на підставі рішення Громадської ради у разі:
подання членом Громадської ради відповідної заяви;
систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж 50% протягом дванадцяти місяців);
неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин;
5. Організація роботи Громадської ради
5.1.На установчих зборах Громадської ради обирається лічильна комісія; визначається структура та спосіб голосування за керівний склад Громадської ради; обираються її керівні органи (голова, заступники голови та секретар) та визначається строк повноважень; ухвалюється Положення про Громадську раду. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу учасників установчих зборів.
5.2.Голова Громадської ради:
організовує роботу Громадської ради;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
підписує документи від імені Громадської ради;
звітує про роботу Громадської ради перед громадою (один раз на рік);
представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського
суспільства, засобами масової інформації;
5.3. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради на підставі:
його особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради;
за ініціативою не менше 2/3 членів громадської ради;
припинення його членства в Громадській раді з підстав, передбачених п. 4.5. цього Положення.
5.4.Заступник (заступники) голови Громадської ради обираються шляхом голосування більшістю від загального складу Громадської ради, за поданням голови Громадської ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженнями голови Громадської ради, а у разі відсутності голови Громадської ради виконує його обов’язки на підставі розпорядження голови громадської ради.
5.5.Секретар Громадської ради:
5.5.1. Громадська рада має секретаря, який обирається із членів ради шляхом рейтингового голосування.
5.5.2. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу з комунікацій органу місцевого самоврядування, який не є членом Громадської ради.
5.5.3. Секретар Громадської ради: – організовує засідання Громадської ради; – узгоджує з головою ради та його заступниками порядок денний; – повідомляє членів Громадської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний; – виконує доручення голови та його заступників щодо організації діяльності Громадської ради; – забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.
5.6.Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів.
5.7 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше ніж половина її членів.
5.8 Засідання Громадської ради проводяться відкрито, в разі потреби за ініціативою Голови громадської ради може проводитись через засоби електронної комунікації.
5.9 У засіданнях Громадської ради без права голосу можуть брати участь уповноважені представники органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які проживають на території Лазурненської територіальної громади.
5.10 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
5.11 Рішення, прийняті на Громадській раді, оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. У п’ятиденний робочий термін направляється для розгляду селищному голові, виконавчому комітету, постійним депутатським комісіям, сесії Лазурненської селищної ради.
5.12 Рішення селищного голови, виконавчих органів селищної ради, постійних депутатських комісій, сесії Лазурненської селищної ради, ухвалене за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний робочий термін після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради.

ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ
про ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Лазурненській селищній раді
 
        У своїй діяльності ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при Лазурненській селищній раді (далі – ініціативна група) керується Законами України, постановою КМУ від 03.11.2010р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” рішеннями Лазурненської селищної ради та даним Положенням.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
       1.1. Ініціативна група – це тимчасове об’єднання зацікавлених представників інститутів громадянського суспільства,членів територіальної громади, представників виконавчого комітету та депутатського корпусу КатеринівськоїЛазурненської селищної ради, яка створюється для забезпечення організаційно-аналітичних заходів з підготовки та проведення установчих зборів, не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів.
      1.2. До складу ініціативної групи включаються представники інститутів громадянського суспільства,члени територіальної громади та органу, при якому створюється громадська рада. Лазурненська селищна рада оприлюднює персональний склад ініціативної групи на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
     1.3. Керівник ініціативної групи обирається з числа її членів шляхом відкритого голосування 2/3 голосів загального складу ініціативної групи під час першого засідання цієї групи.
 
2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
 
     2.1. Планування діяльності ініціативної групи щодо підготовки та проведення установчих зборів.
     2.2. Здійснення організаційних заходів.
     2.3. Підготовка аналітичних матеріалів.
     2.4. Забезпечення взаємодії з представниками інститутів громадянського суспільства,членами територіальної громади та структурними підрозділами виконавчого комітету Лазурненської селищної ради.
 
3. ЗАВДАННЯ
 
      3.1. Відпрацювання механізмів формування громадської ради при Лазурненській селищній раді.
      3.2. Здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення установчих зборів для формування громадської ради при Лазурненській селищній раді:
      3.2.1. розробка зразка заяви для участі в установчих зборах, розробка порядку денного установчих зборів, форми бюлетеня для голосування та інших необхідних документів;
      3.2.2. визначення ініціативною групою дати, часу, місця, порядку проведення установчих зборів;
      3.2.3. визначення ініціативною групою відповідальної особи за оприлюднення на офіційному сайті Лазурненської селищної ради повідомлення щодо проведення установчих зборів.
     3.2.4. оприлюднення відповідальною особою на офіційному сайті Лазурненської селищної ради, не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів, підготовленого ініціативною групою та погодженого з Лазурненською селищною радою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу, номер телефону відповідальної особи;
     3.2.5. визначення відповідальних за збір заяв, узагальнення наданих документів від інститутів громадянського суспільства,членів територіальної громади або органів студентського самоврядування, які зареєструвались як кандидати на вступ до громадської ради при Лазурненській селищній раді.
     3.3. Забезпечення ведення протоколів засідань.
     3.4. Організація реєстрації учасників установчих зборів.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ
 
     4.1. Члени ініціативної групи:
– мають однакові права та несуть відповідальність за свої дії;
– беруть участь у діяльності ініціативної групи;
– отримують інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства;
– виконують доручення головуючого ініціативної групи за результатами засідань;
– надають пропозиції з питань організації проведення установчих зборів;
– беруть особисту участь в установчих зборах.
 
 
 
 
 
 

Чи буде “перестройка” в лазурненській громаді? Частина ІІІ. Про місцеві програми
Напевно найвагомішими здобутками минулого року було будівництво та вдосконалення пожежної безпеки-побудували спеціальне приміщення,придбали нову пожарну машину. І все ж загалом лише за 11міс2021р видатки бюджету склали 54,3млн.грн при плані 71,3млн.грн. Сподіваємось,що детально про це відзвітують голова та депутати селради, авжеж такі звіти відбуваються в інших громадах,у нас поки не було. Таке побажання -при звітах розкажіть людям,чому на 2022р запланували менше доходів і як будуть виконуватися місцеві програми з меншим фінансуванням а ніж в 2021р? Зокрема,на цей рік на місцеві програми заплановано 4,7млн.грн що майже втричі менше минулого року, в т.ч. на благоустрій 1,6млн.грн-вдвічі менше,така ж тенденція і з програмами на соціально-економічний розвиток. При зростанні цін про розвиток в громаді і при такому бюджеті складно говорити. Як же будуть виконуватися обіцянки депутатів щодо водозабезпечення,очисних споруд,утилізації відходів та ін.?Коли буде ЦНАП в громаді,який вже діє у наших бехтерських сусідів?Що дало нам обєднання громад-розвиток чи подальше зубожіння?Невесела картина але така яка є.
Чи буде “перестройка” в лазурненській громаді?Частина ІІ.Висвітлення діяльності виконкому та Лазурненскої селищної ради
Згідно законодавства кожна рада зобовязана інформувати виборців щодо своєї діяльності. В основному це здійснюється через офіційні вебсайти рад. Такий сайт є і в Лазурненській громаді, який успадкувався з минулих років та потребує вдосконалення. В Скадовському районі,що об’єднує 9 територіальних громад(Лазурненська,Бехтерська,Скадовська,Долматівська,Мирненська,Каланчацька,Голопристанська,Чулаківська,Новомиколаївска) вже всі ради оновили свої офіційні вебсайти,крім Лазурненської. Нічого складного в цьому немає,є платформа https://vlada.ua/propozytsiyi/propozitsiya-gromadam/, якою скористалась більшість громад з мінімальними витратами на це. Просто немає бажання в нашої селради зайнятись цим питанням. Подивимось а що ж є на офіційному вебсайті Лазурненської громади?. За 2021рік опубліковано рішень сесій-12(в основному бюджетних питань,а інші що не важливі?),виконкому-0,розпоряджень голови -0,проектів рішень сесій-6,виконкому-0(може він і не працює?). Не оновлено графік прийому громадян, депутатом районної ради,а на сайті Скадовської райдержадміністрації вказані посилання на відпочинок на о.Джарилгач.А що може так і подобається комусь? Просто Ганьба.
Чи буде “перестройка” в лазурненській громаді? Частина І “Бюджет”-далі буде
Таке собі модне слово-”перестройка”,актуальне і на сьогодні. Вже рік минув життя новоствореної Лазурненської громади і що змінилося,як йде перебудова місцевого самоврядування на нашій території? Розглянемо окремі напрямки порівнюючи із іншими громадами:
-Бюджет
За 2021р ще остаточно даних немає але напевно все ж плани будуть виконані.По доходах за 11 місяців зібрали 62,5млн.грн(93,4%плану). Найгірші справи від операцій з капіталом(продаж землі),де зібрано лише 462,4тис.грн або 23%плану. До речі цей показник в Бехтерській громаді майже втричі перевиконаний і план по доходах виконаний на 94,3%. У них вища база оподаткування тому і зібрали вони 108,6млн.грн
Проте,рік бика пройшов а що ж попереду,в рік тигра? Тут наші депутати лазурнянські з бюджетом на 2022р довго не морочили голову,взяли та і прийняли його з планами доходів меншими на 7,8млн.грн а ніж минулому році та і навіть меншими на 2,8млн.грн що зібрали по факту за 11 місяців. Витрат запланували менше на 12млн.грн а ніж 2021р. Це означає,що грошей менше отримають до бюджету і менше буде можливостей на розвиток селища і громади. Проте управлінці за себе рідненьких не забули та і запланували на утримання апарату ради -16,5% від загальних витрат а в Бехтерській ОТГ-14%. Тобто чим менше заробляєш тим більше коштів на утримання,а де ж ефективність цього апарату та ради? Та і проект бюджету 2022р не стали довго обговорювати з громадськістю-опублікували на сайті селради 23 а вже 24 грудня його і прийняли.От і все обговорення,а навіщо вислуховувати громадян бо ж думають напевно вони нічого не розуміють в цьому. А питань було б немало,наприклад щодо зменшення надходжень від податку на майно,орендної плати з юридичних осіб при зростання ставок в цьому році,невпровадження диференційованої ставки туристичного збору(хто отримує від відпочивальників до 500грн ставка-0.25%,хто більше-0,5%) та ін. Проте пообіцяли в рішенні селради що будуть інформувати громадськість про виконання бюджету до 15 березня 2023 року на офіційному сайті Лазурненської селищної ради. Ого,так довго чекати? Та і новин на цьому сайті щодо виконання бюджету 2021р не видно було. Діяли по принципу-заробляють всі а витрачають на свій розсуд.Чи це правильно?
Далі буде в частині ІІ про висвітлення діяльності виконкому та селради.
Ганьба такому Лазурненському бюджету 2022р
Нишком тишком на сайті селради появилася новина-рішення щодо бюджету Лазурненської громади на 2022р. В порушення регулятивного законодавства селрада не організувала громадське обговорення цього документу. Наприклад у Скадовській громаді було завідомо оголошення про громадські слухання,видно що депутати по своїм округам вносили пропозиції ,звітували про свою роботу-чого немає в Лазурному.
Щодо змісту то не знаю як і хто голосував із депутатів але бюджет по доходах на 8млн.грн менше чим планувалося на 2021р(прогноз на 2022р-59 766 868,0грн,прогноз уточнений на 2021р- 67 650 461,00грн,по факту за 2021р-за 11місяців-63млн.грн напевно до кінця року буде 68млн.грн),то чим це пояснити? Найбільше зменшення по субвенціям з державного бюджету-6млн.грн,податкові надходження плануються майже на такому ж рівні-2021р-27 481 500,0грн,2022р-27 556 300,00грн.,зменшились прогноз надходження місцевих податків-2021р-18 340 400,00грн.2022р-18 150 000,00грн,податок на майно -14 354 800,00грн та 13 200 000,00грн відповідно(при тому що ставки податку на майно в 2022р зростають у звязку із зростанням мінімальної зарплати). А по туристичному збору прогрес невеликий-хочуть зібрати 850тис.грн(за 11міс2021р вже зібрано більше 807тисгрн).Підходи до збору цього податку не змінюються,як було для всіх 0,25%ставка від мінімалки так і залишається.А що в інших курортних громадах по цьому збору?Наприклад-Бехтерській ОТГ(де Залізний Порт)-тут на 2022р ставка 0,25 відсотка-для внутрішнього туризму, якщо вартість проживання становить до 500 грн. за добу.
– 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму, якщо вартість проживання становить від 500 грн. за добу. Може і тому бехтерівці збирають турзбору вдвічі більше а ніж лазурняни?
Сумна картина,бо сподівання лише на субвенції до бюджету розвитку.
Чи буде рік тигра вдалий з таким бюджетом і з такою його підготовкою?

Робоча група при селищній раді розпочала обговорення проекту Статуту Лазурненської ОТГ,Ви можете ознайомитись з цим документом

Проект Статуту Лазурненської громади
ПРОЕКТ Затверджено рішенням Лазурненської селищної ради Від __ ———————2021 р. № Селищний голова _______________ СТАТУТ Лазурненської селищної територіальної громади Скадовського району Херсонської області смт Лазурне, 2021рік ПРЕАМБУЛА Лазурненська селищна рада від імені об’єднаної територіальної громади (далі – Громада), всіх мешканців смт.Лазурне та сіл: Нова Софієвка, Калинівка,Петрівка,Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське, виражаючи волю Громади, прагне: створити правові основи громадської єдності та ефективного управління Громадою; зберегти для майбутніх поколінь історичні, культурні та природні надбання; забезпечити достойний рівень комунальних, соціальних, гуманітарних та інших послуг в межах території Громади; плекати бережливе ставлення всіх мешканців громади до власних та колективних ресурсів; зберегти та посилити місцевий патріотизм запровадити дієвий механізм участі членів громади у вирішенні питань місцевого значення та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення соціальної стабільності у Громаді, керуючись Конституцією України та Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів приймає цей Статут, як основний правовий акт Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади. Цей Статут, є основним нормативно-правовим актом Громади, що діє на її території і визначає систему місцевого самоврядування Громади, форми та порядок діяльності Громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, які входять до складу Громади. Місцеве самоврядування в Громаді – це визнане та гарантоване державою право і реальна здатність Громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та Зконів України. Громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через Лазурненську селищну раду об’єднаної територіальної громади (далі – Раду), її виконавчі органи, органи самоорганізації населення, з метою задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб членів Громади узгоджено з інтересами держави. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1.1. Загальна характеристика Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади Стаття 1.1.1. Лазурненська селищна об’єднана територіальна громада є самостійною адміністративно- територіальною одиницею у складі Скадовського району Херсонської області. Стаття 1.1.2. Лазурненська селищна об’єднана територіальна громада утворена, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», шляхом добровільного об’єднання громад смт.Лазурне та сіл: Нова Софієвка, Калинівка,Петрівка,Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське. Лазурненська селищна об’єднана територіальна громада включає два старостинські округи, що є частинами території об’єднаної територіальної громади, в межах яких розташовані один або декілька населених пунктів (сіл): Новософієвський старостинський округ (с. Нова Софієвка, с .Калинівка, с. Петрівка) Володимирівський старостинський округ (с.Володимирівка, с. Новоросійськ, с. Лиманське) Про утворення старостинських округів Радою на пленарному засіданні може прийматися відповідне рішення простою більшістю голосів. Стаття 1.1.3. Адміністративним центром Громади є смт Лазурне, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування. Жителям всіх населених пунктів Громади мають бути забезпечені зручні умови для відвідування Адміністративного центру Громади. Стаття 1.1.4. Громада має єдиний представницький орган – Лазурненську селищну раду об’єднаної територіальної громади (далі – Рада). Перші вибори селищного голови об’єднаної територіальної громади та депутатів Ради відбулися 25 жовтня 2020 року. Стаття 1.1.5. Пам’ятними датами та святковими днями Громади, її окремих населених пунктів є: смт.Лазурне: День смт. Лазурне – загальноселищне свято, яке відзначається щороку у вихідний день останнього тижня серпня та присвячується даті заснування поселення -1803рік, яка підтверджується архівними матеріалами Херсонського державного обласного архіву (історична довідка додається) Нова Софієвка: день села Нова Софієвка- 28травня_____________ Калинівка: день села – ___________; Петрівка: день села – ___________________ Володимирівка: день села ____________ Новоросійськ: день села _____________ Лиманське: день села _______________ За рішенням Ради можуть встановлюватись і інші святкові дні. Стаття 1.1.6. Громада має свою символіку – герб, прапор, положення про порядок використання яких затверджуються рішенням Ради. Герб Громади розробляється Радою та затверджується на Загальних зборах Громади або місцевим референдумом. Селищна рада чи її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади. На будинку, де працює Рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України. Стаття 1.1.7.Знаки пошани громади Стаття 1.1.7.1. У територіальній громаді встановлюються такі знаки пошани/відзнаки: 1) надання звання – почесний громадянин Лазурненської об’єднаної територіальної громади; 2) нагородження Почесною грамотою селищного голови; 3) надання права на використання елементів символіки громади для реклами особливо якісної продукції, що виробляється на підприємствах, розміщених у громаді. Стаття 1.1.7.2. Рада може встановлювати інші відзнаки за особливі заслуги у сфері благодійництва, підтримання санітарної чистоти. Стаття 1.1.7.3. Почесний громадянин Лазурненської об’єднаної територіальної громади 1. Звання – «Почесний громадянин Лазурненської об’єднаної територіальної громади» надається рішенням селищної Ради членам територіальної громади, уродженцям громади, людям, які довгий час працювали у громаді і внесли найбільший внесок у її розвиток, сприяли вирішенню складних проблем в інтересах усієї громади. 2. Надання звання супроводжується врученням спеціального посвідчення «Почесний громадянин Лазурненської об’єднаної територіальної громади» , що здійснюється один раз на рік – в День селища Лазурне,день сіл адміністративних одиниць Громади 3. Почесний громадянин Лазурненськоїї об’єднаної територіальної громади має право на позачерговий прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування територіальної громади, бути присутнім на сесіях ради, запрошується на День селища Лазурне,день сіл адміністративних одиниць Громади. Стаття 1.1.7.4 Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади», Почесну грамоту визначаються Положеннями, які затверджуються рішенням Ради. Розгляд питання про присвоєння звання почесного громадянина Громади чи про відзначення Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями, селищним головою, селищним старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади», вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою. Глава 1.2. Географічне розміщення Стаття 1.2.1. Територія Громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Скадовського району Херсонської області. Адміністративним центром Громади є смт. Лазурне. Відстань від адміністративного центру Громади до обласного центру – 100 км. Територія Громади є нерозривною.Межі території юрисдикції Громади визначаються на карті, що є додатком до цього Статуту. Межі території Громади не можуть бути змінені без згоди членів Громади. У разі виходу територіальної громади старостинського округу, села, селища, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, із складу об’єднаної територіальної громади площі та межі їх населених пунктів зберігаються. Стаття 1.2.2. На території Громади розташовані сім населених пунктів: смт.Лазурне: перша письмова згадка 1803 рік, площа 71,5 км2; Нова Софієвка :перша письмова згадка 1850 рік, площа 0,97км2; Калинівка: перша письмова згадка 1924 рік ,_0,56 площа км2; Петрівка: утворена в 1924р,площа 0,5 км2; Володимирівка: утворена 1865 р, площа1,3км2; Новоросійськ: утворена в 1929р, площа _1,5км2; Лиманське: утворена в 1921р, площа 1,3км2. Стаття 1.2.3. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів Громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради селищний Голова, виконавчий комітет ради або члени Громади у порядку місцевої ініціативи. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають: 1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільністьзабудови; 2) вимоги до утримання будинків іспоруд; 3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортнихзасобів; 4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури; 5) вимоги до озеленення та впорядкування територій; 6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно- епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні,історико-культурні); 7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавстваУкраїни. Стаття 1.2.4. Найменування та перейменування населених пунктів Громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону. Найменування та перейменування територіальних об’єктів Громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членів Громади – жителів відповідного селища, села у порядку, встановленому Радою. Перейменування територіальних об’єктів Громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Присвоєння територіальним об’єктам Громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України,іноземних держав та громади, видатних діячів науки і культури, виробництва, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей,розвитку громади здійснюється Радою тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного населеного пункту. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами Громади. Назви територіальним об’єктам Громади даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису. Глава 1.3. Взаємовідносини Громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, іншими територіальними громадами Стаття 1.3.1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів, реалізації на території громади завдань і повноважень органів виконавчої влади в інтересах Громади. Органи і посадові особи Громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади.Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність. Органи і посадові особи Громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Громади з органами виконавчої влади відповідає селищний Голова. Стаття 1.3.2. Органи і посадові особи Громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та іншим правоохоронним органам в їхній діяльності, можуть надавати в передбачених законодавством випадках допомогу у здійсненні повноважень, зазначених судових та правоохоронних органів. Селищний Голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Громади з органами судової влади та іншими правоохоронними органами. Стаття 1.3.3. Взаємовідносини органів і посадових осіб Громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності. Стаття 1.3.4. Комунальними підприємствами, установами та організаціями вважаються підприємства, установи та організації засновані на об’єктах власності, користування, управління Громади. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Громади, відповідні органи і посадові особи Громади здійснюють такі функції: – приймають рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і організацій, заснованих на об’єктах власності, користування, управління Громади в інтересах Громади у порядку, визначеному чинним законодавством; – визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій; – приймають рішення щодо призначення керівників комунального підприємства, установи, організації на підставі результатів відкритого конкурсу на заміщення посади, а також звільняють з посади керівників комунального підприємства, установи,організації; – встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств; – приймають у визначених законодавством межах рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; – визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; – приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення; – приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад; – вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; – контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій села в порядку, визначеному чиним законодавством і цим Статутом – здійснюють інші, передбачені законодавством України та цим Статутом, повноваження щодо управління комунальними підприємствами, установами та організаціями, які не суперечать цьому Статуту. Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та процеси затвердження фінансових звітів підприємств, установ та організацій комунальної власності врегульовуються за рішенням селищної Ради, окрім випадків, передбачених цим Статутом. На веб-сайті Громади постійно має поновлюватися наступна інформація щодо комунальних підприємств, установ та організацій: назва; статут, статутний фонд; адреса; телефон; керівництво; перелік видів діяльності; вартість основних фондів; кількість працюючих та фонд заробітної плати; звіт про фінансові результати підприємства, установ та організацій (звіт про сукупний дохід) та баланс на останній звітний період; прибуток за останній звітний період у порівнянні з минулими періодами (3 роки); витрати, сплачені з місцевого бюджету на утримання підприємства; плани підвищення ефективності діяльності підприємства на наступний рік; ключові показники ефективності для підприємства; договір з керівником підприємства. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на Загальних зборах Громади та щоквартально Раді про виконання функціональних обов’язків, фінансово- господарську діяльність підприємства, збереження та ефективного використання майна. Стаття 1.3.5. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності Громади, органи і посадові особи Громади будують свої відносини на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. При цьому, органи і посадові особи Громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо: – надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів; – надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації; – встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально- економічного і культурного розвитку громади; – розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Громади або залучених коштів підприємств, установ таорганізацій; – надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території Громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію Громади або її частину, на підставі рішення Зборів Громади населеного пункту де буде розміщуватися об’єкт. Стаття 1.3.6. Взаємовідносини Громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди. Органи місцевого самоврядування Громади дбають про збереження довкілля на зовнішніх межах територіальної громади та здійснюють необхідні кроки для узгодження із суміжними громадами рішень щодо використання земель у примежовій зоні, допомагають фізичним та юридичним особам, що користуються ресурсами Громади та суміжних громад у вирішенні питань з органами місцевого самоврядування таких громад. Рада може ініціювати утворення координуючого органу з питань добросусідства разом із радами суміжних громад. Громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві. Глава 1.4. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з громадськими організаціями, політичними партіями, іншими об’єднаннями Стаття 1.4.1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, іншими легалізованими відповідно до чинного законодавства України об’єднаннями на засадах рівності, виключно в інтересах Громади. Стаття 1.4.2. Надання переваг, чи встановлення обмежень для діяльності політичних партій, громадських організацій та інших об’єднань громадян в межах території юрисдикції Ради не допускається. Стаття 1.4.3. Органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об’єднання до вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно важливих питань місцевого самоврядування і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань. Глава 1.5. Об’єднання та асоціації Стаття 1.5.1. Рада за власною ініціативою, або за ініціативою членів Громади, в порядку визначеному законом та цим Статутом може об’єднувати зусилля з органами місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад для вирішення спільних завдань в рамках співробітництва територіальних громад. Стаття 1.5.2. Рада, на підставі закону, за результатами та на основі публічного обговорення, в інтересах розвитку Громади може приймати рішення про об’єднання з суміжними територіальними громадами в єдину об’єднану громаду. Стаття 1.5.3. Рада, Селищний Голова, у порядку встановленому законом, може вступати в договірні відносини з органами місцевого самоврядування територіальних громад України, громад (муніципалітетів) інших країн або їх асоціаціями, входити до всеукраїнських, регіональних асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних асоціацій. Розділ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Громади Стаття 2.1.1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту. Система місцевого самоврядування Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади включає: – Громаду; – Старостинські округи, які утворюються Радою, крім адміністративного центру Громади; – Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє – Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законамиУкраїни; – селищного Голову, який є головною посадовою особоюГромади; – виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо); – старост сіл Громади; – органи самоорганізації населення. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із Законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту. Стаття 2.1.2. Система місцевого самоврядування Громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Громади додатково дотримуються таких принципів: – ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень; – сталості – використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням; – екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище; – системності – кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі; – відкритості – рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості; – громадської участі – підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів. Глава 2.2.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Стаття 2.2.1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають: – Статут Громади; – рішення Загальних зборів членів Громади; – рішення місцевого референдуму; – рішення Ради; – розпорядження селищного Голови; – рішення виконавчого комітетуРади; – акти інших виконавчих органів Ради та їх посадових осіб; – інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом; Стаття 2.2.2. Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, Законами України та окремими положеннями про ці акти. Стаття 2.2.3. Рішення органів місцевого самоврядування набувають чинності і є обов’язковими до виконання лише після їх опублікування у місцевих засобах масової інформації або на веб-сайті Ради, не пізніше як через 5 діб з дня їх прийняття. Стаття 2.2.4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на Громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об’єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених Законом. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом. Глава 2.3.Громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування Стаття 2.3.1. Громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень.Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та Законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів. Громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення. Стаття 2.3.2. Членами Громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах Громади. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах Громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади, та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо). Стаття 2.3.3. Структурними елементами Громади є старостинські округи, членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру Громади. Старостинські округи безпосередньо приймають участь у вирішенні питань, віднесених Законом до відання Громади, її органів та посадових осіб, шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, тощо. Інтереси членів кожного старостинського округу в органах місцевого самоврядування Громади представляють старости сіл, депутати Ради, обрані відповідно до діючого законодавства. Інтереси членів старостинських округів в органах державної влади представляють органи та посадові особи Громади. Стаття 2.3.4. Громада є учасником цивільних, господарських відносин. Громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності. Громада обирає Раду та Голову Громади, а також формує об’єкти комунальної власності. Органи місцевого самоврядування Громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно- правових відносин у межах, визначених законодавством. Стаття 2.3.5. До компетенції Громади входять: – всі питання, вирішення яких, відповідно до Законів України, здійснюється на місцевому референдумі; – питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Громади. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах Закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу». Глава 2.4. Права та обов’язки членів Громади Стаття 2.4.1. Членам Громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання Громади та її органів. За обсягом муніципальної право- та дієздатності члени Громади поділяються на дві категорії: повноправні члени Громади: громадяни України – жителі населених пунктів громади. які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі; члени Громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членів Громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Громади. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах Громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території Громади, працюють на території Громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Громади, користуються усіма правами членів Громада, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів Громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Громади. Права члена Громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянам Громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є членами Громади, але отримали у відповідності із Законом України «Про закордонних українців» статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Громадою. Стаття 2.4.2. Члени територіальної громади, в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України мають право: 1) на безпечне та комфортне для проживання середовище, зокрема на: – забезпеченість якісною питною водою; – якісне електропостачання; – ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади; – забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім; – освітленість вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби; – забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору; – ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; – охорону громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха); – наявність умов для своєї зайнятості; – доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів; – доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів; – ефективну систему надання побутових послуг; – доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж; – забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля; – забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо); – вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо. 2) бути присутніми на засіданнях Ради; 3) контролювати діяльність Ради та її посадових осіб у формах встановлених чинним законодавством та цим Статутом; 4) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Ради її посадових осіб, знайомитися у встановленому порядку з документами й іншими матеріалами Ради; 5) одержувати копії правових актів Ради, виконкому та селищного голови з питань, що не стосуються внутрішньої організації діяльності апарату ради та її виконавчих органів; 6) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам Ради, одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни; 7) на персональний прийом посадовими особами Ради та її виконавчих органів; 8) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення (за місцем проживання), реалізовувати права на громадські слухання, місцеві ініціативи та інші форми місцевої демократії, визначені цим Статутом; 9) ініціювати проведення громадських робіт з упорядкування території громади; 10) вносити пропозиції, щодо визначення територій, об’єктів, яким варто надати статус пам’яток місцевого значення; 11) реалізовувати інші права, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Зазначений перелік прав членів Громади не є вичерпним. Здійснення прав члена Громади не повинно реалізовуватись у спосіб, що порушує права та свободи інших осіб та територіальної громади в цілому. Усі, хто проживає або перебуває на території Громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Громади. Забороняються будь-які обмеження прав членів Громади в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, терміну проживання у громаді, за мовними й іншими ознаками. Стаття 2.4.3. У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб членів Громади органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні підприємства, установи та організації керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості. Органи місцевого самоврядування Громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою. Порядок реалізації членами Громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради. Рада, у межах власної компетенції, та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів Громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів Громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового користування соціальною, комунальною інфраструктурою селища,сіл, Рада може запроваджувати «Посвідчення (картку) члена Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади». Стаття 2.4.4. Права і обов`язки членів Громади взаємопов`язані.Наявність прав породжує необхідність виконання членами Громади обов`язків стосовно Громади в цілому, старостинських округів чи інших членів Громади. Члени територіальної громади зобов’язані: – не шкодити довкіллю та утримуватись від дій, що погіршують навколишнє природне середовище, оберігати водні ресурси та зелені насадження від забруднень та знищення; – дотримуватись принципу добросусідства, намагатись будувати відносини з іншими членами громади на основі поваги їхніх прав та узгодження власних інтересів з інтересами інших членів Громади та Громади в цілому; – своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори та інші обов’язкові платежі, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані комунальними підприємствами відповідно до рішень Ради та договорів з постачальниками послуг, робіт,товарів; – виконувати рішення Ради, ухвалені відповідно до повноважень та процедур, визначених законодавством та цим Статутом; – оберігати історичні, культурні, природні пам’ятки територіальної Громади, дотримуватись правил користування такими пам’ятками, встановленими органами місцевого самоврядування Громади; – дбати про збереження традицій Громади та про їх передачу майбутнім поколінням; – дотримуватись правил забудови, санітарного стану, та інших, що діють на території Громади в цілому чи в межах територіальної одиниці Громади; – виховувати своїх дітей на принципах місцевого патріотизму, любові до малої батьківщини, збереження та примноження місцевих традицій, дотримання здорового способу життя. Перелік обов’язків, передбачений даною статтею не є вичерпним. Не виконання обов’язків, визначених цією статтею є підставою для громадського осуду або притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Стаття 2.4.5. З метою захисту прав і свобод членів Громади, їх окремих категорій (пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав (далі: Муніципальний омбудсмен). Повноваження Муніципального омбудсмена визначаються «Положенням про Муніципального омбудсмена», яке затверджується Радою. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Громади з прав дітей і підлітків (далі: Дитячий омбудсман). Повноваження Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення визначається «Положенням про Дитячого омбудсмена», яке затверджується Радою із врахуванням таких пріоритетних напрямів його діяльності: – експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Громади щодо дотримання прав дітей і підлітків; – ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання прав дітей та підлітків; – забезпечення широкої поінформованості членів Громади про права дитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масової інформації,офіційний веб-сайт Громади; – моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України; – надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції тощо. Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та Дитячого омбудсменів у порядку, встановленому відповідними положеннями, затвердженими Радою. Глава 2.5. Форми участі членів Громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади Стаття 2.5.1. Участь членів Громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом. На території Громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів Громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та Законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб. Органи місцевого самоврядування Громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально- економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Громади на участь у вирішенні питань місцевого значення. Будь-які обмеження права членів Громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються. Стаття 2.5.2. Члени Громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування. Право жителів Громади безпосередньо здійснювати місцеве самоврядування, може бути реалізовано в таких формах: – місцевий референдум; – місцеві вибори; – загальні збори (конференції ) членівГромади; – громадські слухання; – місцеві ініціативи; – індивідуальні та колективні петиції (звернення) в т.ч. в електронній формі; – створення і діяльність органів самоорганізації населення; – участь у роботі координаційних органів місцевого самоврядування, у складі тимчасових комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що створюються і діють при органах публічної влади; – участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування вГромаді; – інші не заборонені Законом форми безпосередньої участі членів Громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням Ради. Вищими формами безпосереднього здійснення Громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори. Будь-які обмеження права членів Громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються. Глава 2.6. Місцевий референдум Стаття 2.6.1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Громади питань, віднесених Конституцією, Законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом та цим Статутом. Рішення про проведення місцевого референдуму приймає селищна Рада на вимогу третини депутатів Ради. Референдум за ініціативою мешканців проводиться на вимогу 10 % повноправних жителів Громади. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Громади. Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається Радою та Законом. Стаття 2.6.2. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення Громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. За рішенням місцевого референдуму можуть бути достроково припинені повноваження Ради або/та її Голови, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». За рішенням місцевого референдуму може бути скасоване рішення органу місцевого самоврядування. За рішенням місцевого референдуму, громада може вийти зі складу Територіальної громади.Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються Законом. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені Законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків. Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для Громади, соціально-економічного та культурного розвитку Громади, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, рішення якого не мають обов’язкового характеру. Усі питання та рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті Ради. Стаття 2.6.3. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради. Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі селищний Голова у п’ятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування Громади та їхніх посадових осіб. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акту, орган місцевого самоврядування Громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії Ради або засіданні її виконавчого комітету). Глава 2.7. Місцеві вибори Стаття 2.7.1. Місцеві вибори – це обрання депутатів селищної Ради, селищного Голови, на основі гарантованого Конституцією України та Законами України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Порядок місцевих виборів встановлюється Законом. Стаття 2.7.2 Повноправні члени Громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах: – Селищного Голови; – депутатів Ради; Порядок реалізації виборчого права членами Громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України. Глава 2.8. Загальні збори членів Громади Стаття 2.8.1. 1. Загальні збори громадян за місцем проживання(далі – Збори) є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, одним із способів реалізації ними своїх прав на участь у місцевому самоврядуванні у громаді. 2. Збори проводяться на засадах добровільності, гласності, вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого самоврядування та законності. 3. Рішення Зборів підлягають розгляду для врахування у своїй діяльності селищною радою, її виконавчим комітетом та органами самоорганізації населення відповідно до компетенції. 4. Питання ініціювання, підготовки, проведення Зборів та реалізації ухвалених ними рішень регулюються чинним законодавством України та цим Статутом. Стаття 2.8.2.. Види зборів громадян за місцем проживання 1. Збори проводяться за місцем проживання громадян. 2. На території ради можуть проводиться такі види зборів із такими нормами представництва: 2.1 Збори усієї територіальної громади з нормою представництва не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше одного представника – від десяти будинків індивідуальної забудови; 2.2 Збори села, де кількість населення більше 300 чол. – з нормою представництва не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше одного представника – від семи будинків індивідуальної забудови; 2.3 Збори села, де кількість населення в межах 100 чол. – з нормою представництва не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше одного представника – від п’яти будинків індивідуальної забудови. 2.4 Збори вулиці/вулиць (відповідно до назв вулиць): не менш трьох представників від багатоквартирного будинку та не менш одного – від трьох будинків індивідуальної забудови; 2.5 Збори будинку/будинків багатоповерхової забудови: не менше одного представника з кожної квартири багатоквартирного будинку/будинків. Стаття 2.8.3.. Участь у зборах 1. Участь у роботі Зборів з правом голосу у порядку, визначеному цим Статутом, можуть брати члени територіальної громади, які досягли вісімнадцятирічного віку, не визнані судом недієздатними та на законних підставах тимчасово або постійно проживають в межах територіальної громади або відповідної її частини. 2. Участь уповноваженого представника виконавчого комітету селищної ради у роботі Зборів є обов’язковою, однак Збори проводяться незалежно від його присутності. 3. Члени територіальної громади віком від 14 до 18 років можуть брати участь у зборах з правом слова, не впливають на кворум та не беруть участі в голосуванні. Стаття 2.8.4. Суб’єкти права ініціювання Зборів 1. Суб’єктами права ініціювання Зборів (далі – Ініціатор зборів) у порядку, визначеному цим Статутом можуть бути: 1) Ініціативна група у складі не менше п’яти членів територіальної громади, які відповідають вимогам, визначеним ч.1. статті 2.8.2 цього Статуту; 2) селищний осередок політичної партії чи громадська організація, легалізовані на території ради відповідно до законодавства; 3) група депутатів селищної ради у складі не менше шести депутатів ради – для зборів територіальної громади, та не менше трьох депутатів для зборів населених пунктів, що входять до складу громади; 4) органи самоорганізації населення; 5) виконавчий комітет ради; 6) селищний голова. 7) Збори членів Громади – жителів старостинського округу, іншого населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються селищним Головою або відповідним сільським старостою у порядку визначеним цим Статутом. Стаття 2.8.5 Ініціювання Зборів 1. Збори, Ініціатором яких є селищний голова чи виконавчий комітет селищної ради, оголошуються шляхом ухвалення ними відповідного рішення. 2. Ініціатори зборів , визначені у п.п. 1 -4 частини 1 статті 2.8.4. не пізніш як за 15 днів до пропонованої дати проведення Зборів подають до ради письмове повідомлення про ініціативу скликання Зборів (далі – повідомлення) у формі: 1) заяви, підписаної всіма членами Ініціативної групи (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси) – якщо Ініціаторами зборів є члени територіальної громади чи окремих її частин; 2) заяви керівника громадської організації чи осередку політичної партії з доданим рішенням їх керівних органів, ухваленим відповідно до компетенції – якщо Ініціатором є громадська організація чи осередок політичної партії; 3) заяви керівника органу самоорганізації населення з доданим витягом з протоколу засідання цього органу – якщо Ініціатором є орган самоорганізації населення; 4) заяви, підписаної всіма членами групи депутатів – якщо Ініціатором є група депутатів ради. 3. У повідомленні зазначаються: 1) вид Зборів відповідно до статті цього Статуту; 2) порядок денний Зборів; 3) пропозиції щодо часу та місця проведення Зборів; 4) особа чи особи, уповноважені представляти Ініціаторів зборів. 4. Неподання повідомлення у визначені строки є підставою для визнання Зборів нечинними, а ухвалених рішень – такими, що не мають юридичних наслідків. 5. Секретар ради реєструє повідомлення у встановленому порядку як вхідний документ ради та повідомляє номер реєстрації Ініціатору зборів. 6. Впродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення секретар ради на вимогу Ініціаторів зборів організовує їх зустріч з селищним головою та відповідальними працівниками виконавчого комітету ради для розгляду проблеми, щодо якої ініціюється скликання Зборів, на предмет її вирішення радою відповідно до власної компетенції у встановлені терміни. 7. Якщо така зустріч не організовувалася чи не відбулася з причин, що не залежать від Ініціаторів зборів, або якщо в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, то: 1) Ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи у порядку, визначеному у статті 2.8.5. цього Статуту (якщо Ініціатором зборів є члени територіальної громади чи окремих її частин); 2) селищний голова не пізніше аніж через п’ять робочих днів з моменту реєстрації повідомлення приймає рішення про реєстрацію ініціативи, якщо Ініціатором зборів є зазначені у пп. 2-4 частини 1 статті 2.8.4. цього Статуту. 8. Секретар ради невідкладно письмово повідомляє Ініціаторів про мінімальну кількість підписів, що їх необхідно зібрати для ініціювання Зборів, а також видає зразок підписного листа встановленої форми (ДОДАТОК 2. «Підписний лист на підтримку ініціативи проведення загальних зборів громадян за місцем проживання»). Стаття 2.8.6 Підтримка ініціативи проведення Зборів 1. Підтримка ініціативи проведення зборів від суб’єктів, визначених п. 1 частини 1 статті 2.8.4. цього Статуту здійснюється шляхом збору підписів членів територіальної громади. 2. Підписний лист повинен містити такі дані: 1) вид та порядок денний Зборів; 2) прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, домашню адресу та підпис члена територіальної громади на підтримку ініціативи. 3. На підтримку ініціативи Ініціатори зборів повинні зібрати підписи членів територіальної громади чи відповідних її частин у кількості не менше: 1) 100 підписів для Зборів усієї територіальної громади; 2) 50 – для Зборів жителів смт Лазурне; 3) 30 – для Зборів сіл: Нова Софієвка,Володимирівка; 4) 20 – для Зборів сіл: Калинівка,Петрівка,Лиманське,Новоросійськ 4. Для Зборів жителів багатоквартирного будинку/будинків кількість підписів визначається виходячи із кількості квартир у будинку і становить не менше однієї третьої від їх кількості. 5. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи подаються Ініціатором зборів до селищної ради разом з супровідним листом протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання зразка підписного листа. 6. Якщо впродовж зазначеного строку Ініціатори зборів не зібрали необхідної кількості підписів, ініціатива вважається такою, що не відбулася. 7. Секретар селищної ради має право перевірити достовірність підписів у поданому ініціативною групою підписному листі і вмотивовано у письмовій формі вказати на виявлені недоліки. У цьому випадку Ініціатору зборів надається додатково три календарних дні для виправлення помилок чи збору підписів. 8. Впродовж п’яти робочих днів з дня надходження підписних листів з необхідною кількістю підписів на підтримку ініціативи селищний голова приймає рішення про проведення Зборів. 9. У разі неможливості організувати проведення Зборів у визначений в письмовому повідомленні Ініціатора зборів термін селищний голова може запропонувати Ініціатору зборів інший час чи місце проведення Зборів. Остаточне рішення у цьому випадку може бути ухвалене за згодою Ініціатора зборів, про що оформляється відповідний протокол, який підписують уповноважені представники Ініціатора зборів та селищний голова. Стаття 2.8.7. Підготовка зборів 1. Впродовж трьох днів після прийняття головою рішення про проведення зборів секретар ради офіційно оголошує дату, місце проведення та порядок денний Зборів та письмово повідомляє про це Ініціатора зборів. Оголошення про проведення Зборів розміщуються на інформаційному стенді селищної ради та у місці проведення Зборів,офіційному вебсайті Ради. 2. Секретар селищної ради відповідає за організаційне, матеріальне та технічне забезпечення підготовки та проведення Зборів, а також за запрошення на Збори осіб, визначених відповідно до ч. 4 цієї статті. 3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню Зборів та надають Ініціатору зборів, за його клопотанням, необхідну для Зборів інформацію. 4. Ініціатор зборів у процесі підготовки Зборів подає секретареві ради пропозиції щодо необхідності присутності на Зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників/фахівців підрозділів виконкому ради, комунальних підприємств чи організацій, депутатів ради, а також готує доповіді й співдоповіді, провадить громадські та інші експертизи місцевих актів (їх проектів), здійснює іншу підготовчу роботу. Стаття 2.8.8. Повноваження і порядок проведення Зборів 1 . Збори мають право обговорювати та приймати рішення з усіх питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та її органів, а також щодо питань самоорганізації членів територіальної громади, проведення спільних громадських робіт, самооподаткування для вирішення конкретних проблем громади чи окремої територіальної одиниці, визначеної цим Статутом. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання: 1) інформування членів Громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання Законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Громади або її частини; 2) заслуховування інформації селищного Голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів вулиці,мікрорайону тощо; 3) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо; 4) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально- побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території; 5) запровадження добровільного самооподаткування; 6) розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів. Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради. 7) Рішення про закриття ФАПів, шкіл, бібліотек, клубів та інших установ на території адміністративного центру Громади чи на території старостинських округів не може бути прийняте без погодження загальних зборів жителів адміністративного центру Громади чи відповідного старостинського округу; 2. Перед проведенням Зборів складають список учасників, де зазначають їхні прізвище та ім’я, рік народження, домашню адресу. 3.Збори вважаються легітимними, якщо на них зареєструвалося не менш як 25 % від кількості представників, визначених відповідно до ч.2 статті 2.8.2. 4. Для ведення Зборів із числа учасників простою більшістю голосів обирають голову і секретаря Зборів. Головою Зборів не може бути селищний голова або секретар ради. 5. Після обрання голови та секретаря Зборів затверджується порядок денний і регламент (порядок роботи) Зборів, у якому обов’язково передбачаються доповіді представників Ініціатора зборів та ради чи її виконавчого комітету, якщо питання стосується діяльності в сфері повноважень орану місцевого самоврядування. 6. Не допускається розгляд Зборами та прийняття рішень із питань, не внесених до порядку денного Ініціатором і про які не було повідомлено учасників Зборів у порядку, визначеному цим Статутом. 7. Голова Зборів на основі регламенту Зборів: 1) оголошує питання, які вносяться на розгляд Зборів; 2) веде Збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок; 3) надає слово для виступів та підбиває підсумки голосування; 8. Якщо голова Зборів зловживає своїм правом головуючого, то Збори можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову Зборів. 9. Секретар Зборів веде протокол Зборів та підписує його разом з головою Зборів. 10. Органи й посадові особи місцевого самоврядування мають право виступати за власною ініціативою із співдоповідями з питань, що обговорюються на Зборах. 11.Результати Зборів оформлюються протоколом Зборів, що має містити дані про Ініціаторів зборів, дату й місце проведення Зборів, їх персональний склад, про присутність на Зборах представників засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування, про перебіг Зборів, результати розгляду питань тощо. Реєстраційний лист учасників Зборів додається до протоколу Зборів. 12. Протокол оформляється у двох примірниках. Один примірник протоколу Зборів разом із реєстраційним листом учасників Зборів передається на зберігання секретареві ради, другий примірник протоколу залишається у Ініціатора зборів. 13. Секретар ради у триденний термін оприлюднює протокол Зборів шляхом розміщення його засвідчених копій на інформаційному стенді селищної ради та у місці проведення Зборів або офіційному вебсайті Ради. Стаття 2.8.9. Рішення Зборів 1. Проекти рішень Зборів виконавчий комітет ради, або Ініціатор Зборів можуть оприлюднити у засобах масової інформації або іншим способом з метою ознайомлення громадськості. 2. Якщо рішення стосуються самоорганізації, самооподаткування, громадських робіт, тощо, то в самому рішенні визначається порядок його реалізації. 3. Рішення Зборів приймається більшістю голосів учасників Зборів шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається Зборами. 4. Думка меншості учасників Зборів обов’язково заноситься до протоколу Зборів. 5. Рішення Зборів підписується головою та секретарем Зборів та оприлюднюється у в спосіб, визначений для Протоколу Зборів, а також будь-якими іншими прийнятними способами. 6. Контроль за врахуванням рішень Зборів органами і посадовими особами місцевого самоврядування покладається на селищного голову та Ініціатора Зборів. Стаття 2.8.10 . Реалізація рішень Зборів 1. Рішення Зборів, що стосуються повноважень органів місцевого самоврядування розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування відповідно до власної компетенції. 2. Органи й посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності рішення Зборів. 3. Якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе врахувати рішення Зборів, то повинні повідомити про це вмотивованою письмовою заявою селищного голову, раду та Ініціатора зборів. 4. На заходи, де розглядаються питання про врахування рішень Зборів органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, мають бути запрошені представники Ініціатора зборів. 5. Рішення зборів, що стосуються інших питань, реалізуються відповідно до порядку, визначеному самим рішенням і виконуються членами територіальної громади чи жителями відповідної територіальної одиниці добровільно Глава 2.9. Громадські слухання Стаття 2.9.1. Громадські слухання є формою участі членів Громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування. Громадські слухання поділяються на: – загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членівГромади; – місцеві – громадські слухання, які стосуються частини Громади (старостинського округу, населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо). Громадські слухання можуть бути: − звичайні (зібрання учасників громадських слухань); − електронні (за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій). Електронні громадські слухання можуть проводитися за допомогою форумів на офіційному веб-сайті Громади, Ради.Порядок проведення електронних громадських слухань затверджується Радою. Вид проведення громадських слухань обирає Рада. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, селищного Голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися. На громадські слухання можуть бути запрошені: – народні депутатиУкраїни; – депутати районної, обласної рад; – представники органів виконавчої влади; – представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території Громади; – експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні; – інші особи. Стаття 2.9.2. Предметом громадських слухань може бути: – обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття; – обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету Громади на наступний рік, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування Громади; – розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Громади або старостинських округів питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Громади; – обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій». На загальні громадські слухання можуть виноситись проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку Громади. Не можуть бути предметом громадських слухань: – питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів; – питання, що суперечать Конституції та чинному законодавствуУкраїни. Стаття 2.9.3.. Громадські слухання– це зустрічі членів територіальної громади з депутатами та посадовими особами селищної Ради з метою порушення актуальних питань, що належать до відання місцевого самоврядування, ознайомлення з позицією місцевої влади з цих питань та надання пропозицій і зауважень. Участь депутатів, старост і посадових осіб селищної Ради та її виконкому в громадських слуханнях із питань, що належать до їх відання, є обов’язковою. Стаття 2.9.4. Слухання провадяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Участь у ініціюванні та проведенні громадських слухань може брати будь-який дієздатний член територіальної громади, який має право голосу на місцевих виборах. Стаття 2.9.5 Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду селищною Радою та її виконавчим комітетом і мають для них рекомендаційний характер. Стаття 2.9.6. Громадські слухання не можуть провадитися менш як за два місяці до проведення виборів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Стаття 2.9.7. Наступні громадські слухання з одного й того ж питання на тій самій території провадяться не раніше як через три місяці після провадження попередніх. Стаття 2.9.8.. Громадські слухання щодо звітів діяльності органів місцевого самоврядування громади провадяться не рідше одного разу на рік Стаття 2.9.9. Громадські слухання провадяться щодо питань, які стосуються членів усієї територіальної громади, або таких її частин: 1) мешканців окремих населених пунктів (смтЛазурне ,сіл: Нова Софієвка, Калинівка, Петрівка, Володимирівка, Новоросійськ, Лиманське); 2) мешканців декількох (не менше двох) вулиць, мікрорайону. Стаття 2.9.10. Ініціювання громадських слухань 2.9.10. 1.Суб’єктами права ініціювання громадських слухань (далі – Ініціатори) є: 1) члени територіальної громади у межах10 відсотків від кількості населення, яке проживає в ній: 2) громадська організація, що діє на території громади; 3) орган самоорганізації населення; 4) група депутатів селищної ради у складі не менш як п’ять депутатів; 5) постійна комісія селищної ради; 6) виконавчий комітет селищної ради; 7) селищний голова. Стаття 2.9.10.2. У випадку, коли Ініціаторами громадських слухань є члени територіальної громади, з їх числа формується Ініціативна група в кількості не менше п’яти осіб. Стаття 2.9.11. Оформлення ініціативи 1. Громадські слухання, Ініціатором яких є селищний голова чи виконавчий комітет селищної ради, оголошуються шляхом ухвалення ними відповідного рішення, розпорядження. 2. Ініціатори подають до селищної ради письмове повідомлення про ініціативу провадження громадських слухань (далі – повідомлення, ініціатива) у формі: 1) заяви, підписаної всіма членами Ініціативної групи (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси) – якщо Ініціаторами є члени територіальної громади; 2) листа керівника громадської організації з доданим рішенням її керівного органу, ухваленим відповідно до компетенції – якщо Ініціатором є громадська організація; 3) листа керівника органу самоорганізації населення з доданим витягом із протоколу засідання цього органу – якщо Ініціатором є орган самоорганізації населення; 4) заяви, підписаної всіма членами групи депутатів – якщо Ініціатором є група депутатів селищної ради; 5) листа керівника постійної комісії селищної ради з доданим витягом з протоколу засідання комісії – якщо Ініціатором є постійна комісія селищної ради. 3. У повідомленні зазначаються: 1) проблема (питання), що виноситься на громадські слухання; 2) територія, якої стосується проблема (питання), що виноситься на громадські слухання; 3) особа чи особи, уповноважені представляти Ініціаторів. 4. Секретар селищної ради реєструє повідомлення у встановленому порядку як вхідний документ ради та повідомляє номер реєстрації Ініціатору (члену ініціативної групи). 5. Впродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення секретар селищної ради на вимогу Ініціаторів організовує їх зустріч з селищним головою та відповідальними працівниками селищної ради для розгляду проблеми, щодо якої ініціюється провадження громадських слухань, на предмет її вирішення селищною радою відповідно до власної компетенції у встановлені терміни. 6. Якщо така зустріч не організовувалася чи не відбулася з причин, що не залежать від Ініціаторів, або якщо в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, то: 1) ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи, якщо Ініціаторами слухань є члени територіальної громади чи окремих її частин; 2) селищний голова не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту реєстрації повідомлення приймає рішення про реєстрацію ініціативи . 7. Секретар селищної ради невідкладно письмово повідомляє Ініціаторів про кількість підписів, що їх необхідно зібрати відповідно, а також видає їм зразок підписного листа встановленої форми (Додаток 1.«Підписний лист на підтримку ініціативи проведення громадських слухань з питань»). Стаття 2.9.12. Підписний лист 1. Підписний лист повинен містити такі дані: 1) перелік питань, що виносяться на громадські слухання; 2) прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження домашню адресу та підпис члена територіальної громади на підтримку ініціативи. 2. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи подаються Ініціатором до селищної ради разом з супровідним листом протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання зразка підписного листа. Якщо впродовж зазначеного строку Ініціатори не зібрали необхідної кількості підписів, ініціатива вважається такою, що не відбулася. 3. Секретар селищної ради має право перевірити достовірність підписів у поданому ініціативною групою підписному листі і вмотивовано у письмовій формі вказати на виявлені недоліки. У цьому випадку Ініціатору надається додатково три календарних дні для збору підписів. 4. Впродовж п’яти робочих днів з дня надходження підписних листів з необхідною кількістю підписів на підтримку ініціативи селищний голова приймає рішення про реєстрацію ініціативи проведення громадських слухань. 5. Якщо селищний голова за наявності підстав, визначених цим Статутом, не прийняв рішення про реєстрацію ініціативи, Ініціатор має право самостійно оголосити про провадження громадських слухань, підготувати та провести їх у порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі Ініціатор є одноосібним виконавцем усіх наступних заходів, передбачених цим Статутом. 6. Рішення про реєстрацію ініціативи секретар селищної ради доводить до відома Ініціатора впродовж трьох календарних днів. Стаття 2.9.13. Підготовка громадських слухань 1. Упродовж п’яти робочих днів після реєстрації ініціативи секретар ради за погодженням з Ініціатором затверджує план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань. 2. План проведення заходів з організації та провадження громадських слухань повинен передбачати: 1) створення дорадчого комітету з провадження громадських слухань; 2) створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що виносяться на громадські слухання; 3) календарний план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань. 3. Дорадчий комітет у кількості 5-10 осіб створюється розпорядженням селищного голови у складі: 1) представників виконкому селищної ради, у тому числі посадової особи, яка відповідає за організацію підготовки та проведення громадських слухань; 2) представників Ініціатора громадських слухань (за згодою); 3) депутатів селищної ради (за згодою); 4) представників громадських організацій (за згодою). 4. Дорадчий комітет забезпечує підготовку проектів рекомендацій з питань, що виносяться на громадські слухання, та підготовку матеріалів для учасників слухань. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора громадських слухань. 5. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом. 6. За рекомендацією дорадчого комітету розпорядженням селищного голови для підготовки експертних висновків з питань, які виносяться на громадські слухання, може бути утворено одну чи кілька експертних груп. 7. Виконавчий комітет селищної ради здійснює організаційне й матеріально-технічне забезпечення роботи дорадчого комітету та експертних груп. 8. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його прохання, необхідну інформацію та матеріали. 9. Рішення та рекомендації дорадчого комітету оприлюднюються у тому ж порядку, що і рішення селищної ради. 10. Організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення громадських слухань, у тому числі діяльності дорадчого комітету та експертних груп здійснюється виконавчим комітетом селищної ради. Фінансові витрати, пов’язані з їх підготовкою та проведенням, здійснюються з селищного бюджету, або з інших джерел, не заборонених законодавством. Стаття 2.9.14. Провадження громадських слухань 1. З урахуванням строків, встановлених цим Статутом, громадські слухання мають бути проведені у термін, що не перевищує двох місяців з дня реєстрації ініціативи щодо їх провадження. Слухання можуть бути відкладені на вимогу Ініціаторів, однак не більш як ще на один місяць. 2. Час та місце провадження громадських слухань визначаються розпорядженням селищного голови після узгодження з дорадчим комітетом. 3. Про час та місце провадження громадських слухань повідомляють не пізніш трьох днів до їхнього провадження шляхом оголошення в доступних для громади місцях або в інший прийнятний спосіб. 4. Провадить громадські слухання головуючий, яким є голова дорадчого комітету. 5. На громадських слуханнях приймається регламент роботи, який обов’язково передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь від дорадчого комітету, виступи від експертних груп. 6. Під час громадських слухань не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до їх порядку денного. 7. Усі пропозиції учасників заносяться до протоколу громадських слухань, за ведення якого відповідає секретар слухань. 8. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку обирають учасники громадських слухань. 9. Головуючий зобов’язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили свою позицію під час роботи дорадчого комітету. При цьому головуючий має право перервати виступ, який не стосується теми слухань. 10. За наявності різних проектів рекомендацій з одного й того ж питання з метою визначення рівня їх підтримки може провадитися рейтингове голосування, у якому беруть участь ті учасники слухань, що проживають на відповідній території, якої стосується це питання. Стаття 2.9.15. Документування та правові наслідки 1. Протокол громадських слухань готується головуючим та секретарем громадських слухань і подається секретарю ради не пізніше трьох робочих днів після їх провадження. 2. Протокол громадських слухань повинен містити: 1) тему, час і місце провадження слухань; 2) пропозиції дорадчого комітету; 3) кількість учасників громадських слухань, у т.ч. тих, що проживають на території, якої стосується питання, що було предметом рейтингового голосування; 4) пропозиції (рекомендації), що їх висловлювали учасники слухань; 5) результати рейтингового голосування за наявності різних проектів пропозицій (рекомендацій). 3. Протокол громадських слухань готують у трьох примірниках, один з яких передається на зберігання секретарю ради, другий – представнику Ініціатора, третій – вивішується на інформаційному стенді селищної ради для ознайомлення або публікується на офіційному вебсайті Ради. 4. Пропозиції (рекомендації) громадських слухань підлягають розгляду на найближчій сесії ради або на найближчому засіданні виконкому ради. 5. Пропозиції (рекомендації) за результатами провадження громадських слухань підлягають обнародуванню у встановленому регламентом ради порядку упродовж тижня з дня їх розгляду. 6. Рада може прийняти окреме рішення за результатами провадження громадських слухань. 7. Вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також р ішення органів місцевого самоврядування Громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування Громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами,відповідно до вимог цього Статуту; Глава 2.10. Місцеві ініціативи Стаття 2.10.1. 1. Місцевою ініціативою є право територіальної громади безпосередньо внести на розгляд селищної ради проект рішення з будь-якого питання, що належить до компетенції селищної ради. 2. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи: 1) питання, що не належать до компетенції ради; 2) питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум; 3) питання, які зачіпають інтереси територій поза межами юрисдикції селищної ради. Стаття 2.10.2.. Внесення місцевої ініціативи 1. Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи, які створюються у складі не менш як 10 дієздатних членів територіальної громади, що мають право голосу на місцевих виборах. 2. Ініціативна група легалізується шляхом подання до ради заяви про місцеву ініціативу (далі – заява), написаної у довільній формі. До заяви додаються: 1) протокол установчих зборів ініціативної групи із зазначенням прізвищ обраного голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи, контактного телефону та адреси для листування; 2) список усіх членів ініціативної групи із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові, домашніми адресами та з їх особистими підписами; 3) проект рішення ради з питання, що є предметом місцевої ініціативи, підготовлений у відповідності з вимогами регламенту ради, разом із необхідними додатками, які є його невід’ємною частиною. 3. Упродовж 15 календарних днів після отримання заяви селищний голова може відхилити заяву лише у випадку її невідповідності вимогам п.п. 1-2 частини другої цієї статті. Відхилення заяви може бути оскаржене в суді. 4. Невідповідність проекту рішення вимогам регламенту ради не може бути підставою для відхилення заяви за наявності всіх документів, зазначених у п.п. 1-2 частини другої цієї статті. 5. Секретар ради провадить необхідні консультації з представниками ініціативної групи та сприяє належному оформленню заяви і приведенню проекту рішення ради у відповідність до вимог регламенту ради. Стаття 2.10.3. Попередній розгляд місцевої ініціативи 1. Проект рішення ради, поданий ініціативною групою, як місцева ініціатива передається секретарем ради на попередній розгляд виконавчим органом ради та комісіями ради. 2. До консультацій на будь-якому етапі розгляду ініціативи на вимогу ініціативної групи можуть бути залучені сторонні фахівці, оплата праці яких здійснюється за рахунок ініціативної групи. 3. Протягом двох місяців з дня подання заяви рада може: 1) Розглянути та прийняти на сесійному засіданні рішення, яким повністю задовольняються вимоги (вирішуються питання), що є предметом місцевої ініціативи. У такому разі діяльність ініціативної групи припиняється з моменту набуття чинності зазначеним рішенням. 2) Провести консультації з ініціативною групою та прийняти узгоджене рішення по суті місцевої ініціативи. Якщо узгодженого формулювання виробити не вдалося, рада може самостійно на власний розсуд сформулювати та ухвалити рішення з питання, що є предметом місцевої ініціативи. 4. Якщо ініціативну групу не вдовольняє рішення, прийняте радою у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, або якщо рада не прийняла рішення по суті місцевої ініціативи, ініціативна група впродовж перших десяти днів третього місяця з дня подання заяви повідомляє раду про початок збирання підписів на підтримку місцевої ініціативи. У іншому разі діяльність ініціативної групи вважається припиненою, а процедура розгляду місцевою ініціативи – завершеною. 5. Ініціативна група може на будь-якому етапі розгляду місцевої ініціативи прийняти рішення про саморозпуск, що є підставою для припинення процедури розгляду ініціативи. Стаття 2.10.3. Підтримка громадою проекту місцевої ініціативи 1. Збір підписів на підтримку місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою у підписних листах встановленої форми (Додаток 3.«Підписний лист на підтримку місцевої ініціативи» ). 2. Для внесення місцевої ініціативи на розгляд ради ініціативна група має зібрати підтримку не менше 150 членів територіальної громади .Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населенного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 50 повноправними членами Громади– жителів цього населеного пункту. 3. Оригінали підписних листів повинні бути передані до ради до закінчення третього місяця з дня подання заяви. 4. Усі видатки, пов’язані із збиранням підписів, покладаються на ініціативну групу. 5. Упродовж десяти перших днів четвертого місяця з дня подання заяви секретар ради провадить перевірку підписних листів і, у разі їхньої відповідності вимогам частини 2 цієї статті, скликає позачергову спеціальну сесію ради (далі – сесія), або включає розгляд місцевої ініціативи до порядку денного чергової сесії ради, якщо така запланована у строки, що задовольняють вимоги частини 3 статті 2.10.3.цього Статуту. Стаття 2.10.4. Розгляд проекту місцевої ініціативи селищною радою 1. Сесія з розгляду місцевої ініціативи має відбутися не пізніш як на десятий день п’ятого місяця з дня подання заяви про цю ініціативу. 2. Не пізніш як за десять днів до сесії рада повідомляє територіальну громаду про час і місце її проведення та про суть місцевої ініціативи (у формулюванні ініціативної групи) шляхом оголошення в доступних для членів територіальної громади місцях або в інший прийнятний спосіб. 3. Ініціативна група має право самостійно поширювати матеріали про суть місцевої ініціативи та хід її розгляду. 4. Засідання сесії ради, на якому розглядається питання, внесене шляхом місцевої ініціативи, проводиться у відкритому режимі, із забезпеченням можливості участі у цьому засіданні всіх членів ініціативної групи на умовах, які передбачені регламентом ради для депутатів ради. 5. З основною доповіддю по суті місцевої ініціативи виступає уповноважений ініціативною групою представник. 6. Рішення ради з питань, внесених шляхом місцевої ініціативи, приймаються поіменним голосуванням. 7. Копії протоколу сесії ради та підсумків голосування з питань, внесених шляхом місцевої ініціативи, засвідчені у встановленому порядку, у п’ятиденний термін надаються секретарем ради голові ініціативної групи. 8. Рішення ради з питань, внесених шляхом місцевої ініціативи, обнародується радою шляхом оголошення в доступних для членів територіальної громади місцях або в інший прийнятний спосіб. 9. Нова місцева ініціатива з питання, що вже було предметом місцевої ініціативи, може бути внесена на розгляд ради не раніш як через рік з моменту завершення процедури розгляду радою попередньої ініціативи з того самого питання. 10. У випадку незгоди з рішенням ради по суті місцевої ініціативи ініціативна група може оскаржити його у порядку, визначеному законодавством, або розпочати процедуру місцевого референдуму з питань, що були предметом ініціативи, відповідно до чинного законодавства України. Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції Стаття 2.11.1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові або електронні звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений Законом строк. Порядок розгляду звернень членів Громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування Громади. Стаття 2.11.2. Члени Громади можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію. Стаття 2.11.3. Електронна петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає: 1) до 1 тисячі жителів – не менше ніж 50 підписів; 2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів – не менше ніж 75 підписів; 3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів – не менше ніж 100 підписів». Стаття 2.11.4. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Ради. Глава 2.12. Органи самоорганізації населення Стаття 2.12.1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, що створюються на підставі рішення Ради з ініціативи членів Громади, які на законних підставах проживають на території села, селища, або їх частин, для вирішення таких основних завдань: – створення умов для участі членів Громади– жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і Зконів України; – задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; – участі у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм. Стаття 2.12.2. До системи органів самоорганізації населення Громади входять: – селищні та сільські комітети; – комітети мікрорайонів; – вуличні, квартальні, будинкові комітети. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується цим Статутом та Законом. Відповідно до цього Закону Рада має право розробити та затвердити Положення про органи самоорганізації населення Громади. Строк повноважень Органів самоорганізації населення визначається жителями відповідної території Громади самостійно. Стаття 2.12.3. Рада відповідно до Закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень.Рада здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому Радою для здійснення власних та переданих нею повноважень. Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування, у складі тимчасових комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що створюються і діють при органах публічної влади Стаття 2.13.1 Члени Громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради та її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, до початку відкриття сесії, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування. Стаття 2.13.2. Члени Громади мають право брати участь у засіданнях Ради, виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування. Стаття 2.13.3. Повноправним членам Громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах. Стаття 2.13.4. За розпорядженням селищного Голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи при селищному Голові (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується селищним Головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення,за власною ініціативою селищного Голови. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування Громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується цим Статутом, а у випадку необхідності – відповідними положеннями, які затверджуються селищним Головою. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом Ради. Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Громаді Стаття 2.14.1. У Громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку партисипаторної демократії, залучення членів Громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку Громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування Громади та їхніх посадових осіб. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Громади. Стаття 2.14.2. Органи місцевого самоврядування Громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету. Громадські інститути мають право звертатися у порядку, визначеному законом, до органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами (клопотаннями), скаргами. Громадські інститути мають право одержувати у порядку, визначеному Законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні органів місцевого самоврядування, інших розпорядників публічної інформації. Державний нагляд та контроль за дотриманням Закону громадськими інститутами здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом. Глава 2.15. Інші форми участі жителів села (селища) у здійсненні місцевого самоврядування Стаття 2.15.1. Перелік форм участі жителів Громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним. Стаття 2.15.2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів Громади у здійсненні місцевого самоврядування. Стаття 2.15.3. Крім передбачених главами 2.6 – 2.14 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів Громади у здійсненні місцевого самоврядування: – громадське обговорення проектів актів Ради та інших органів місцевого самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку Громади, місцевого бюджету, цільових програм розвиткуГромади, виділення та відчудження земель; – членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування, перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням Ради; – участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету Ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам Громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим комітетом Ради; – участь у роботі громадських рад, що утворюються при Раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів Громади та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі місцевого самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування (за рішенням Ради при ній можуть утворюватись Громадські ради Лазурненської ОТГ(, пенсіонерів, інвалідів, іноземців, тимчасово переміщених осіб, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо). Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом Ради та затверджується рішенням Ради; – участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень Ради з питань, що мають суттєве значення для Громади, визначають основні напрямки соціально економічного та культурного розвиткуГромади; – участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загального значення або проблем соціального забезпечення жителів Громади, охорони навколишнього середовища, громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення; – робота в органах самоорганізації населення; – виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території Громади, наданню послуг соціально незахищеним жителям Громади; – надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних: пожертв, внесків до фондів, (що утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги соціально-незахищеним жителям Громади або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників. Стаття 2.15.4. Забезпечення відкритості та транспарентності у системі місцевого самоврядування Органи та посадові особи місцевого самоврядування Громади здійснюють свою діяльність, керуючись засадами відкритості та транспарентності, що забезпечують належну та ефективну взаємодію органів місцевого самоврядування з Лазурненською обєднаною територіальною громадою. Відкритість та транспарентність(прозорість) діяльності органів місцевого самоврядування Громади, їх посадових осіб та депутатів Ради забезпечуються: 2.15.4 .1. Оприлюдненням правових актів Ради, виконавчого комітету, селищного голови. 2.15.4 .2. Оприлюдненням проектів правових актів Ради та її виконавчого комітету. 2.15.4 .3. Відкритістю засідань Ради та її виконавчого комітету, їх транслюванням у мережі Інтернет у режимі реального часу. 2.15.4 .4. Оприлюдненням на офіційному веб-сайті Ради у мережі Інтернет інформації про дні засідань Ради, її постійно діючих робочих органів та виконавчого комітету, порядків денних та протоколів таких засідань, проектів рішень, результатів голосувань і прийнятих рішень. 2.15.4.5. Інформуванням про діяльність Ради, її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті Ради, через засоби масової інформації. 2.15.4.6. Звітуванням селищного голови, виконавчих органів, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та робочих груп Ради, депутатів (депутатських фракцій, груп) Ради у порядку встановленим цим Статутом. 2.15.4.7. Доведенням інформації безпосередньо до заінтересованих осіб через надання відповідей на їх звернення та інформаційні запити відповідно до законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“, “Про доступ до публічної інформації“. 2.15.4.8. Наданням Радою інформації про адміністративні послуги, що надаються Радою та її виконавчими органами, переліки документів, що необхідні для отримання цих послуг та іншої інформації і консультацій пов’язаних з діяльністю Ради та її виконавчих органів. 2.15.4 .9. Можливістю ознайомлення з архівними матеріалами Ради. 2.15.4.10. Іншими не забороненими законами України засобами. Відповідальним за забезпечення відкритості Ради є секретар Ради, селищний голова несе відповідальність за забезпечення відкритості своєї діяльності. Стаття 2.15.5. Документи та інформація органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що підлягають обов’язковому оприлюдненню у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України, обов’язковому оприлюдненню підлягають: 2.15.5.1. Рішення, прийняті територіальною громадою на місцевому референдумі. 2.15.5..2. Рішення та інші правові акти Ради 2.15.5..3. Правові акти селищного голови 2.15.5..4. Рішення та інші правові акти виконавчого комітету Ради 2.15.5..5. Проекти правових актів Ради, її виконавчого комітету. 2.15.5..6. Проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу, регуляторні акти та звіт про відстеження їх результативності. 2.15.5..7. Інформація про дні засідань Ради, її постійно діючих робочих органів. 2.15.5..8. Інформація про дні засідань виконавчого комітету. 2.15.5..9. Порядки денні та протоколи засідань Ради та її виконавчого комітету. 2.15.5..10. Результати голосування сесій Ради. 2.15.5..11. Інформація про результати розгляду рішень загальних зборів громадян уповноваженим органом чи посадовою особою місцевого самоврядування. 2.15.5..12. Інформація про результати розгляду уповноваженим органом чи посадовою особою місцевого самоврядування пропозицій, внесених під час громадського слухання. 2.15.5..13. Інформація про результати розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації, поданих у порядку, встановленому законодавством України. 2.15.5..14. Інформація про результати розгляду місцевої ініціативи та електронної петиції. 2.15.5..15. Час та місце проведення чергових засідань постійних комісій Ради та порядок денний таких засідань 2.15.5.16. Дні, години та місце прийому виборців депутатами Ради 2.15.5.17. Дні, години та місце прийому громадян селищним головою 2.15.5..18. Показники підприємств комунальної власності господарського та фінансового планування 2.15.5..19. Електронний реєстр об’єктів нерухомого майна територіальної громади 2.15.5..20. Перелік об’єктів комунальної власності. 2.15.5..21. Проект бюджету Ради 2.15.5..22. Перелік об’єктів культурної спадщини Ради 2.15.5..23. Генеральний план Лазурненської об’єднаної територіальної громади, плани зонувань та детальні плани територій Лазурненської об’єднаної територіальної громади 2.15.5..24. Проекти Генерального плану Лазурненської об’єднаної територіальної громади, планів зонувань та детальних планів територій Лазурненської об’єднаної територіальної громади 2.15.5..25. Перелік офіційних партнерів Ради 2.15.5..26. Звіти селищного голови, виконавчих органів Ради 2.15.5..27. Звіти комунальних підприємств, установ та організацій Ради 2.15.5..28. Звіти постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших робочих груп Ради 2.15.5..29. Звіти депутатів (депутатських фракцій, груп) Ради 2.15.5..30. Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України. Не підлягає опублікуванню інформація, яка міститься у актах Ради, її виконавчого комітету та селищного голови чи їх окремі положення, якщо вона становить державну таємницю або іншу захищену законом України інформацію.   Розділ ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Глава 3.1. Загальні засади побудови системи місцевого самоврядування Громади Стаття 3.1.1. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування Громади включає: – територіальну громаду; – представницький орган місцевого самоврядування – Раду; – селищного Голову; – виконавчі органи місцевого самоврядування: виконавчий комітет та інші виконавчі органи; – старост старостинських округів Громади; – органи самоорганізації населення. Стаття 3.1.2. Селищний Голова, селищна Рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням Громади, від її імені та в її інтересах. Стаття 3.1.3. Виконавчий комітет та інші виконавчі органи Ради здійснюють надані їм законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади. Стаття 3.1.4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед Громадою. Розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів Громади при їх здійсненні. Стаття 3.1.5. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються Законом. Глава 3.2.Рада – Лазурненська селищна рада об’єднаної територіальної громади Стаття 3.2.1. Лазурненська селищна рада об’єднаної територіальної громади (далі по тексту – Рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України, цим Статутом. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах. Стаття 3.2.2. Рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів Ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом. Стаття 3.2.3. Загальний склад Ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням Ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів ради. Крім депутатів, до складу Ради входить за посадою селищний Голова. Стаття 3.2.4. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету. Для забезпечення своєї діяльності Рада створює допоміжний орган – апарат Ради. Апарат Ради адміністративно підпорядкований селищному Голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально – секретареві Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату. Визначення загальної чисельності апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату Ради здійснюються відповідно до законодавства України. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Громади. Стаття 3.2.5. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться, як правило, у приміщенні залу засідань Ради. Проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні допускається у випадку неможливості розмістити у залі засідань ради всіх бажаючих та запрошених.Рада має право прийняти рішення про проведення виїздних сесійних засідань. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує селищний Голова. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради. Порядок підготовки і розгляду на сесіях Ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом Ради. Сесії Ради проводяться гласно і носять відкритий характер.На сесії мають право бути присутні жителі Громади, представники засобів масової інформації, політичних партій, громадських організацій. Рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Стаття 3.2.6. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень. Порядок і процедура прийняття рішень Радою визначаються її регламентом. Прийняті на сесії рішення Ради підписуються селищним Головою. Рішення Ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію. Рішення Ради, які відповідно до Закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Територіальної громади Рішення Ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради. Селищний Голова не пізніш як за сім днів повідомляє членів Громади про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації,офіційний веб-сайт Ради або в інший спосіб. Звіти і зустрічі селищного Голови з членами Громади висвітлюються засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями. Стаття 3.2.7. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування Громади, Рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень Ради поточного скликання. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються.Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України. Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень. Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень. Стаття 3.2.8. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Громадою. Селищний Голова періодично, але не менше одного разу на рік, через засоби масової інформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Громади інформує членів Громади про виконання проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку Громади, її населених пунктів, місцевого бюджету, звітує перед Громадою про діяльність Ради та його виконкому. Стаття 3.2.9. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Громади, інтересів виборців округу (населеного пункту Громади). Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу такого змісту: «Вступаючи в права депутата Лазурненської селищної ради об’єднаної територіальної громади, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо об’єднаної громади, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права й свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, Законів України, Статуту Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади, сумлінно виконувати повноваження депутата ради». Порядок принесення депутатом присяги визначається Регламентом Ради. Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично, але не менше одного разу на півроку, через засоби масової інформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Громади інформує членів Громади про свою роботу. Депутат Ради не пізніш як за сім днів повідомляє членів Громади про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації,офіційний сайт Ради або в інший спосіб. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом про статус депутата, іншими законами. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах. Рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в Раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють у Раді на постійній основі, виплачується з місцевою бюджету в розмірах, визначених рішенням ради. Депутат Ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування. Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається Законом та відповідним Положенням, затвердженим Радою. Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з членами Громади висвітлюються засобами масової інформації,офіційному сайті Ради та громадськими об’єднаннями. Стаття 3.2.10. За пропозицією селищного Голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів ради обирає Секретаря ради, який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування. Секретар ради обирається на строк повноважень Ради, таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю. Стаття 3.2.11.Лазурненська селищна об’єднана територіальна громада володіє загальною та виключною компетенцією. Компетенція Лазурненської об’єднаної територіальної громади реалізується безпосередньо або через органи місцевого самоврядування шляхом самостійного регулювання суспільних справ місцевого значення та управління ними у межах Конституції України і законів України.   Стаття 3.2.12. Загальна та виключна компетенція Лазурненської об’єднаної територіальної громади Лазурненська об’єднана терторіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування відповідно до законів України: 3.2.12..1. Управляє майном, що є у комунальній власності. 3.2.12..2. Затверджує бюджет відповідної територіальної громади і контролює його виконання. 3.2.12..3. Затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання. 3.2.12..4. Встановлює місцеві податки і збори. 3.2.12..5. Забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів. 3.2.12..6. Утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю. 3.2.12..7. Вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законами України до її компетенції. 3.2.13.До компетенції Лазурненської об’єднаної територіальної громади , що реалізується шляхом виборів, референдумів,громадських слухань, інших форм безпосередньої демократії (виключна компетенція), відносяться: 3.2.13.1.формування селищної ради, обрання селищного голови; 3.2.13.2. ухвалення рішень про дострокове припинення повноважень селищної ради, селищного голови; 3.2.13..3. розгляд питань відчудження, розподілу комунальної власності територіальної громади балансова вартість чи грошова оцінка якої перевищує рівень 270 місячної мінімальної зарплати встановленої законодавством. 3.2.13..4. вирішення інших питань, що за законодавством України можуть бути вирішені лише шляхом безпосередньої демократії. 3.2.14. До безпосередньої компетенції Територіальної громади не входять питання щодо: 3.2.14.1прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади тощо); 3.2.14.2 прийняття рішень з питань, віднесених відповідно до принципу субсидіарності до компетенції Херсонської обласної та Скадовської районної рад; 3.2.14.3 прийняття рішень з питань, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, обрання, призначення і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади (за винятком голови громади та сільських старост), інших працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій у населених пунктах громади; 3.2.14.4 прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів Ради. Глава 3.3. Постійні комісії Ради Стаття 3.3.1. Постійні комісії Ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів Ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів. До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною селищною Радою на першій сесії.Рада може змінювати перелік, назву та склад постійних комісій протягом поточної каденції Ради. Постійні комісії за дорученням Ради, селищного Голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Громади, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною Радою, готують висновки з цих питань. Постійні комісії за дорученням Ради, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, організацій та установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішеньРади. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від їхньої організаційно-правової форми необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством). Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії.Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями установами, громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.Висновки і рекомендації постійні комісії приймають більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.Про результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними строк. Постійна комісія для розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, селищного Голови, секретаря Ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях. Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед Радою. Перелік, функціональна спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються Радою. З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку Громади, Рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій. Стаття 3.3.2. Депутати Ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі. Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом Ради. Глава 3.4. Голова громади – селищний голова Лазурненської сселищної ради об’єднаної територіальної громади Стаття 3.4.1. Селищний голова Лазурненської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі по тексту – Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі. Порядок обрання Голови визначається законодавством. Голова головує на засіданнях Ради, за посадою очолює її виконавчий комітет та організує його роботу. Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Громадою, відповідальним перед Радою. Стаття 3.4.2. Повноваження Голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Голова складає на пленарному засіданні Ради присягу наступного змісту: «Я, (ім’я та прізвище), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Лазурненській селищній раді об’єднаній територіальній громаді та Українському народові, дотримуватися Конституції та Законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки». Якщо вибори Голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної Ради після складання присяги депутатами Ради. Повноваження Голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбачених законодавством. Повноваження Голови можуть бути припинені достроково Громадою шляхом місцевого референдуму.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного Голови приймається Радою як за власного ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів Громади, що проживають на території територіальної громади і мають право голосу. Повноваження Голови вважаються достроково припиненими у випадках: його звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо Голови; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством; припинення його громадянства; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті. У разі дострокового припинення повноважень селищного Голови проводяться позачергові вибори селищногоГолови в порядку, передбаченому законодавством. Стаття 3.4.3. Голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.Порядок підготовки та реалізації цих розпоряджень визначаються регламентом Ради, вимоги до оформлення та процедури реєстрації визначаються інструкцією з діловодства. Стаття 3.4.74. На Голову поширюються повноваження та гарантії депутатів селищної ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом. Стаття 3.4.5. Селищний Голова може мати заступника (заступників), та особу (осіб) патронатної служби які призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством. Глава 3.5. Виконавчі органи громади – виконавчий комітет Лазурненської сіелищної ради об’єднаної територіальної громади Стаття 3.5.1. Виконавчий комітет Лазурненської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень. Місцева рада за пропозицією Голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету місцевої ради. Очолює виконавчий комітет селищний Голова. Кількісний склад виконавчого комітету Ради визначається Радою, а персональний склад затверджується Радою за пропозицією селищного Голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради. Старости старостинських округів входять до складу виконавчого комітету за посадою. Стаття 3.5.2. Повноваження, функції та порядок діяльності виконавчого комітету встановлюється Законом, цим Статутом та рішеннями Ради, ухваленими відповідно до її компетенції. Стаття 3.5.3. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.Звітує про роботу виконавчого комітету селищний Голова. Глава 3.6. Старости старостинських округів Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади Стаття 3.6.1. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується Радою за поданням голови селищної Ради. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Ради. Стаття 3.6.2. Положення про старосту затверджується Радою. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости. Стаття 3.6.3. Староста поселення представляє інтереси населення відповідного поселення у виконавчому комітеті та є представником виконавчого комітету у цьому поселенні. Стаття 3.6.4. У випадку створення у поселенні територіального органу виконавчого комітету ради громади, староста цього поселення за посадою є керівником цього органу. Стаття 3.6.5.Староста інформує жителів поселення про рішення, ухвалені радою громади, її виконавчими органами, інформує раду громади та її виконавчі органи про ситуацію у поселенні, потреби жителів у послугах, а також про якість надання таких послуг комунальними підприємствами, службами чи приватними надавачами цих послуг. Стаття 3.6.6.. Староста, у необхідних випадках, організовує в межах поселення громадські слухання, збори жителів для з’ясування їх позицій щодо окремих рішень ради громади, які готуються для ухвалення. Стаття 3.6.7. З метою узгодження інтересів поселень, що входять до складу громади, та попереднього розгляду проектів рішень ради громади у сфері бюджету, містобудування та надання згоди на розміщення об’єктів, що можуть суттєво вплинути на склад населення чи навколишнє природнє середовище, може утворюватися Рада старост громади. Стаття 3.6.8.. До складу Ради старост входять старости поселень та голова громади. Стаття 3.6.9. Рада старост працює в режимі засідання, рішення ухвалюються відкритим голосуванням і додаються до проекту рішення ради, яке подається на розгляд Ради громади. Стаття 3.6.10. Староста поселення, який не згоден з ухваленням Радою старост рішенням, має право на письмове заперечення проти цього рішення і право слова на засіданні Ради громади, як співдоповідача з цього питання. РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Глава 4.1. Комунальна власність Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади Стаття 4.1.1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності Громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні районної та обласної ради. Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності Громади, є надбанням Громади і їх недоторканість захищається законодавством. Стаття 4.1.2. До комунальної власності Громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку.Перелік об’єктів комунальної власності Громади визначається рішенням Ради відповідно до законодавства. До комунальної власності Громади можуть належати: – земля та інші природні ресурси; – комунальні підприємства; – банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належитьГромаді: – частки (паї) у майні підприємств; – комунальний житловий та нежитловий фондиГромади; – доходи місцевого бюджету, валютні та інші кошти та депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси; – нерухоме майно, що передається до комунальної власності Громади за рішенням суду; – інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством. У комунальній власності Громади знаходяться об’єкти, що мають важливе значення для життєзабезпечення Громади, задоволення потреб її членів та для збереження історико- культурних об’єктів (системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо). Перелік об’єктів права комунальної власності Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде Реєстр об’єктів комунальної власності. Стаття 4.1.3. До комунальної власності Громади належать усі землі в просторових межах громади, що визначаються відповідно до цього Статуту, крім земель приватної та державної власності. Громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.Право комунальної власності Громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами. Набуття Громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території Громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України. При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані: – забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; – додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; – своєчасно вносити плату заземлю; – не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів; – додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо). Стаття 4.1.4. Органи місцевого самоврядування Громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів Громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Громада в цілому. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку. З керівником комунального підприємства, установи, організації селищний Голова укладає контракт.Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням селищного Голови. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства. Громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Громади. Рада за поданням селищного Голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняте лише у випадку виконання цими підприємствами суспільно важливих для членів Громади функцій (виробництво продукції, надання послуг). Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради. Комунальні підприємства забезпечують однакову якість послуг, що надаються жителям громади у всіх її поселеннях. Старости старостинських округів контролюють якість послуг, що надаються комунальними підприємствами у цих поселеннях та інформують про це селищного Голову, виконавчий комітет. Глава 4.2. Основні засади управління об’єктами комунальної власності Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади Стаття 4.2.1. Громада на свій розсуд і на підставі Закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю.Старостинські округи суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть. Органи місцевого самоврядування Громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області. Стаття 4.2.2. Суб’єктом права комунальної власності Громади є Громада. Від її імені та в її інтересах управління об`єктами права комунальної власності здійснює селищна Рада та уповноважені нею органи. Рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах Громади відповідно до Закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності Громади. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи дбають за збереження та примноження комунального майна та його ефективне використання в інтересах Громади. Рішення про відчуження комунального майна приймає Рада(крім випадків виключної компетенції Громади, які визначені в Статуті). Передача об’єктів комунальної власності в оренду здійснюється, як правило на конкурсних засадах, та відповідно до пріоритетів розвитку Громади, визначених стратегічними планувальними документами. Стаття 4.2.3. Оперативне управління об’єктами комунальної власності Громади здійснюють виконавчі органи Ради, на які покладаються такі функції: – підготовка пропозицій на розгляд Ради щодо прийняття об’єктів до складу комунальної власності Громади; – підготовка і передача на розгляд Ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності Громади; – надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності Громади; – реалізація затвердженої рішенням Ради програми приватизації комунального майна. За потреби у структурі виконавчих органів Ради можуть створюватись спеціалізовані структурні підрозділи для управління окремими типами майна та ресурсів територіальної громади. Стаття 4.2.4. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює селищний Голова. Селищний Голова раз на рік інформує Раду та членів Громади про стан комунальної власності Громади, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності. Глава 4.6.Підтримка соціально-орієнтованого підприємництва Стаття 4.6.1. Громада визнає значимість підприємництва для розвитку Громади і створює для цього належні умови. Стаття 4.6.2. За рішенням Ради можуть встановлюватись, визначені Законом, пільги та заохочення для підприємництва, діяльність якого співпадає із стратегічними планувальними документами Громади чи яке має соціально-орієнтований характер. Стаття 4.6.3. Перегляд ставок та видів місцевих податків, що діють у Громаді, а так само ставок орендної плати проводиться не більше одного разу на рік і вводиться в дію не раніше, як наступного бюджетного року від дати прийняття такого рішення. Стаття 4.6.4. Проекти рішень Ради, що стосуються встановлення, зміни місцевих податків та зборів, орендної плати за використання земель чи комунального майна підлягають їх обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обговоренню у комісіях ради із залученням до обговорення асоціацій підприємців, громадських організацій, активістів громади. Глава 4.7. Стратегія розвитку Громади Стаття 4.7.1. Селищна рада організовує розроблення, обговорення та приймає стратегію розвитку Громади на довгостроковий період до 10 років. Стаття 4.7.2. При розробленні стратегії розвитку Громади враховуються положення цього Статуту щодо ощадливого та ефективного використання ресурсів територіальної Громади. Стаття 4.7.3. Розроблення стратегії розвитку здійснюється відкрито за участі науковців, підприємців, активістів Громади, громадських та інших неприбуткових організацій. Стаття 4.7.4. Проект стратегії розвитку Громади перед його розглядом Ради проходить обов’язкову процедуру обговорення на громадських слуханнях, що ініціюються відповідно до цього Статуту селищним Головою, чи іншими суб’єктами, визначеними Статутом, якщо селищний Голова не забезпечує проведення такого обговорення. Стаття 4.7.5. Стратегія розвитку Громади готується таким чином аби забезпечити збалансований розвиток усіх поселень Громади, не допустити руйнування навколишнього природного середовища та має враховувати положення стратегії розвитку Херсонської області та інших планувальних документів, ухвалених на обласному/районному рівнях. Стаття 4.7.6. Розроблена стратегія розвитку Громади підлягає офіційному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради. Глава 4.8. Містобудівна документація Стаття 4.8.1. З метою реалізації стратегії розвитку Громади, планування територіального та економічного розвитку у територіальній громаді затверджуються містобудівельна документація, визначена законодавством України. Стаття 4.8.2. Головним просторовим планувальним документом Громади є генеральні плани поселень території громади. Стаття 4.8.3. Відповідно до генеральних планів поселень території Громади, по мірі потреби розробляються детальні плани забудови, інші містобудівні документи для окремих територіальних одиниць громади. Стаття 4.8.4. Проект схеми планування території Громади (генерального плану, проектів інших містобудівних документів), перед їх затвердженням селищною радою проходять обов’язкове громадське обговорення за процедурами, визначеними законодавством та цим Статутом. Стаття 4.8.5. Містобудівна документація є відкритою для громадян.Виконавчий орган Ради забезпечує доступ жителів Громади до містобудівної документації. Глава 4.9.Фінансова основа органів місцевого самоврядування Стаття 4.9.1. Фінансова основа органів місцевого самоврядування Громади складається з: – коштів місцевого бюджету; – фінансово-кредитних ресурсів; – страхових ресурсів; – коштів підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності Громади; – відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевогосамоврядування; – коштів, отриманих від розміщення місцевих позик і цінних паперів; – коштів, отриманих від проведення місцевих лотерей; – коштів, отриманих від приватизації комунального майна Громади; – інших фінансових ресурсів, переданих органам місцевого самоврядування згідно чинного законодавства. Стаття 4.9.2. З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування, та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток Громади протягом п’яти років. Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках.Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами селищної Ради. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку Громади. Стаття 4.9.3. Рада, може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного бюджету.Для утворення цільових фондів, їх розміру, порядку наповнення та використання коштів обов’язковими є проведення громадських слухань, відповідно до положень цього Статуту. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується селищною Радою. Рада відповідно до Закону та із урахуванням вимог цього Статуту встановлює місцеві податки і збори.Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. Стаття 4.9.4. Рада, Голова, старости або за їх рішенням інші органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах, за умови отримання згоди, яка затверджується рішенням Загальних зборів відповідно до цього Статуту. Рада може у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб’єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету, за умови отримання згоди, яка затверджується рішенням Загальних зборів відповідно до цього Статуту. Стаття 4.9.5. Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки. Самостійність місцевого бюджету гарантується власними та закріпленими за ними на постійній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевого бюджету відповідно до закону. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевого бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством. Стаття 4.9.6. Рада приймає бюджет на кожний календарний рік. Питання формування, затвердження, виконання та контролю місцевого бюджету вирішуються у відповідності до положень чинного бюджетного законодавства. Бюджет Громади повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. Рішення Ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах: – забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування; – створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності; – врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків ізборів; – відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять. За рішенням загальних зборів (конференції) членів Громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів Громади, які мешкають на відповідній частині її території. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів. Стаття 4.9.7. Видатки, які здійснюються Радою на потреби Громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевим бюджетом Громади. Рада та її виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами, визначають напрями їх використання із урахуванням вимоги цього Статуту. У видатковій частині бюджету Громади окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій, у кількості не меншій 80% від надходжень з данного населенного пункту. При розподілі коштів бюджету розвитку після об’єднання територіальних громад, перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), формується виконавчим комітетом об’єднаної територіальної громади при обов’язковій участі старости тієї громади, на території якої знаходяться відповідні об’єкти. Старости можуть подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади перелік об’єктів, на які можуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку. Перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), затверджується Лазурненською селищною радою об’єднаної територіальної громади. Стаття 4.9.8. Рада зобов’язана подавати щорічний звіт про виконання бюджету, в якому розкривати дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року, статті видатків, які перевищують суму, що вказана у частині першій цієї статті.До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз’яснювального змісту, яка оприлюднюється на веб-сайті Громади чи органу місцевого самоврядування, який створюється не пізніше шести місяців після затвердження данного Статуту. Стаття 4.9.9. Рада може утворювати партисипативний бюджет Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади, як форми прямого волевиявлення членів громади,що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади. Положення “Про партисипативний бюджет Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади” затверджується селищною Радою. Стаття4.9.10. Для вдосконалення організаційних засад проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання місцевого бюджету Лазурненська селищна рада ОТГ приймає бюджетний регламент РОЗДІЛ V. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Глава 5.1. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію Стаття 5.1.1. Члени Громади мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про: — структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування; — компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування; — призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування; — зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування; — поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування; — позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя Громади; — іншу інформацію, згідно чинного законодавства. Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються цим Статутом та окремим Положенням, ухваленим селищною радою. Стаття 5.1.2. Члени Громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Така інформація, у друкованому вигляді повинна розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно, на приміщеннях місцевої ради, будинків культури, амбулаторій або фельшердсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садочків, на дошках оголошень. Стаття 5.1.3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. Рішення Ради, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності офіційного веб-сайту селищної Ради така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради/Громади та в друкованому вигляді у засобах масової інформації Ради, а у разі їх відсутності – у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених органами місцевого самоврядування та посадовими особами для доведення їх до відома членів Громади. Глава 5.2.. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед Лазурненською селищною об’єднаною територіальною громадою Стаття 5.2.1. Лазурненський селищний голова, Лазурненська селищна рада, виконавчі органи Лазурненської селищної ради, посадові особи місцевого самоврядування Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Лазурненською селищною об’єднаною територіальною громадою. Стаття 5.2.2. Порядок звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед Лазурненською селищною об’єднаною територіальною громадою встановлено цим Статутом. Стаття 5.2.3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових місцевого самоврядування Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади, органів самоорганізації населення здійснюється громадськими організаціями, що діють на території населених пунктів Громади, чи безпосередньо членами територіальної громади у будь-яких не заборонених законом формах. Стаття 5.2.4. Лазурненська селищна об’єднана територіальна громада може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування , якщо вони порушують Конституцію України або закони України, обмежують права і свободи членів територіальної громади , не забезпечують здійснення наданих їм законами України повноважень, у порядку, встановленому законом та цим Статутом. Спори про захист порушених прав та інтересів юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. Стаття 5.2.5.Для здійснення громадського контролю діяльності Ради та її посадових осіб,виконання вимог цього Статуту утворюється громадська рада Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади, положення про яку затверджує Рада з обов’язковим погодженням на громадських слуханнях Громади Стаття 5.2.6. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою Стаття 5.2.6.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Громади несуть встановленому законодавством України відповідальність перед державою за законність прийнятих ними рішень та інших актів, а також за відповідність їхньої діяльності вимогам законодавству України. Стаття 5.2.6.2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Громади з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Стаття 5.2.7. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами Стаття 5.2.7.1. Органи та посадові особи Громади несуть відповідальність перед фізичними та юридичними особами на підставах, у формах та у порядку, визначених Конституцією України та законами України. Стаття 5.2.7.2. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування Громади, відшкодовується за рахунок коштів селищного бюджету Громади, а у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування Громади – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством України. Стаття 5.2.8. Загальні засади звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування Громади Стаття 5.2.8.1. Звітування органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування Громади здійснюється з метою інформування про заплановану та виконану роботу, її оцінку, отримання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності. Стаття 5.2.8.2. Про свою роботу звітують: Стаття 5.2.8.2. 1. Лазурненський селищний голова об’єднаної територіальної громади– перед територіальною громадою та перед селищною радою. Стаття 5.2.8.2. .2. Виконавчі органи селищної ради – перед територіальною громадою та перед селищною радою. Стаття 5.2.8.2. .3. Комунальні підприємства, установи та організації селищної ради – перед територіальною громадою , селищною радою, виконавчим комітетом та споживачами їхніх послуг. Стаття 5.2.8.2. .4. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії та інші робочі групи селищної ради – перед селищною радою. Стаття 5.2.8.2. .5. Депутати (депутатські фракції, групи) селищної ради – перед територіальною громадою . Стаття 5.2.8.3 Звітування перед Громадою підзвітних їй органів та посадових осіб місцевого самоврядування відбувається у формі відкритих зустрічей та/або оприлюднення звітів на офіційному сайті Ради. У разі звітування у формі відкритої зустрічі, письмовий звіт попередньо оприлюднюється на офіційному сайті не пізніше ніж за 5 днів до дня звітування. Стаття 5.2.8.4. Про місце, час та спосіб організації звітування перед територіальною громадою суб’єкт звітування повідомляє не пізніше ніж за 5 днів через місцеві засоби масової інформації та через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Ради. Стаття 5.2.8.5. Відкрита зустріч з Громадою організовується у спосіб, який дозволяє членам територіальної громади поставити запитання, висловити зауваження, подати пропозиції та отримати на них відповідь по суті запитання. Стаття 5.2.8.6. Звітування перед Радою відбувається на її пленарному засіданні. Стаття 5.2.8.7. Попереднє оприлюднення звітів повинно здійснюватись на офіційному сайті Ради не пізніше ніж за 5 днів до дня звітування. Стаття 5.2.8.8. Письмові звіти розміщуються на офіційному сайті Ради, і мають бути доступними для ознайомлення протягом 5 років. Стаття 5.2.8.9. Рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування. Стаття 5.2.8.10. Витрати, пов’язані з проведенням звітування перед територіальною громадою , здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету Громади у межах видатків, затверджених на ці цілі. Стаття 5.2.9. Звітування Лазурненського селищного голови об’єднаної територіальної громади та виконкому Стаття 5.2.9.1. Лазурненський селищний голова об’єднаної територіальної громади,виконком звітує перед територіальною громадою на відкритій зустрічі щорічно до 30 квітня року, наступного за звітним. Стаття 5.2.9.2. Звіт Лазурненського селищного голови об’єднаної територіальної громади, виконкому перед територіальною громадою включає в себе інформацію про: -реалізацію Стратегії розвитку Громади; виконання селищного бюджету Громади; план роботи на наступний рік; результати виконання плану, оголошеного на попередньому звітуванні із зазначенням запланованих та вжитих заходів, а також причин невиконання (часткового виконання) попереднього плану; відповіді на поставлені членами територіальної громади питання, висловлені зауваження та подані пропозиції, а також про виконання передвиборної програми. Стаття 5.2.9.2. 3. Лазурненський селищний голова об’єднаної територіальної громади звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради не рідше одного разу на рік, а також на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради. Стаття 5.2.9.2.4. Звіт Лазурненського селищного голови об’єднаної територіальної громади перед селищною радою включає доповідь Лазурненського селищного голови про роботу виконавчих органів Ради за звітний період та інформацію про хід і результати реалізації Стратегії розвитку Громади, виконання затверджених Радою програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також інформацію про кадрову політику селищного голови, роботу його заступників та радників, відповіді на запитання депутатів селищної ради. Стаття 5.2.9.2.5. За результатами звіту Лазурненського селищного голови об’єднаної територіальної громади , виконкому перед Радою приймається рішення Ради, яке може містити протокольні доручення та рекомендації, скеровані на реалізацію повноважень селищного голови. Стаття 5.2.10. Звітування комунальних підприємств, установ та організацій Лазурненської об’єднаної територіальної громади Стаття 5.2.10. 1. Комунальні підприємства, установи та організації щорічно до 31 березня року, наступного за звітним, звітують перед споживачами їхніх послуг на відкритих зустрічах. Стаття 5.2.10. 2. Інформацію про місце та час проведення відкритих зустрічей керівники комунальних підприємств, установ, організацій повідомляють споживачів їхніх послуг не пізніше як за 5 днів. Стаття 5.2.10. 3. Звіт комунальних підприємств, установ, організацій попередньо оприлюднюється на офіційному сайті Ради не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення відкритої зустрічі. Стаття 5.2.10. 4. За результатами звіту комунальних підприємств, установ та організацій Ррада та її виконавчий комітет можуть прийняти рішення з оцінкою діяльності відповідного комунального підприємства, установи чи організації за звітний період. Стаття 5.2.11. Звітування депутатів (депутатських фракцій, груп) Ради та її робочих органів Стаття 5.2.11.1. Депутати Ради (особисто або колективно у складі депутатської фракції, групи) щорічно до 31 березня року, наступного за звітним, звітують про свою роботу перед територіальною громадою , у тому числі про свою діяльність у селищній раді та у її органах; присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій Ради; прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про участь у обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради; роботу депутата Ради з виборцями (особистий прийом громадян тощо); головні проблеми територіальної громади , над вирішенням яких працював депутат (депутатські фракції, групи) Ради; хід виконання передвиборної програми, виборчих обіцянок тощо. Стаття 5.2.11.2. За результатами звітування депутати (депутатські фракції, групи) Ради на пленарному засіданні Ради інформують Раду та виконавчі органи Ради щодо результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених на адресу Ради та її виконавчих органів. Стаття 5.2.11.3. Постійні комісії Ради періодично, але не рідше одного разу на рік, до 31 березня року, наступного за звітним, на пленарному засіданні Ради звітують про свою роботу у Раді, виконання контрольних функцій, відвідуваність депутатами Ради засідань постійних комісій, залучення членів територіальної громади до участі в обговореннях, участі членів комісії в інших утворених робочих органах, участь у зовнішніх заходах, прийнятті та в організації виконання рішень Ради за попередній рік. Стаття 5.2.11.4. Тимчасові контрольні комісії та робочі групи Ради звітують про свою роботу на пленарному засіданні Ради після виконання покладених на них завдань у терміни, визначені рішенням про їх утворення, або на вимогу не менше як 1/3 депутатів від загального складу Ради. Глава 5.3.Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Стаття 5.3.1. Контроль за діяльністю Ради, селищного Голови, старост здійснюють громадські організації, органи самоорганізації населення, що діють на території громади чи безпосередньо члени Громади. Стаття 5.3.2. Вказані в статті 5.3.1.суб’єкти можуть використовувати такі способи контролю: – аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм цього Статуту та законодавстваУкраїни; – надсилання інформаційних запитів з приводу будь-яких питань місцевого самоврядування; – ініціювання та проведення Громадських слухань; – здійснення інших незаборонених дій, які спрямовані на боротьбу з корупцією органів і посадових осіб місцевого самоврядування; -проведення щорічного громадського аудиту ефективності згідно Положення.яке затверджується селищною радою – здійснення інших незаборонених законом контрольних дій. РОЗДІЛ VI. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади Глава 6.1.Принципи та заходи антикорупційної політики Громади Стаття 6.1.1. Громада, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності дотримуються наступних антикорупційних принципів: – прозорість – система відкритості даних, які дозволяються забезпечити вільний доступ до ресурсів Громади та контроль за їх використанням; – підзвітність – принцип, що передбачає, що органи влади інформують членів Громади, звітуються перед ними та є підконтрольними Громаді – доброчесність – позитивне розуміння невідворотності покарання та суспільного осуду за вчинення корупційного правопорушення; дерегуляція – принцип, який визначає, що спрощення процедур та позбавлення чиновників невластивих повноважень є основою для руйнування корупційної складової у діяльності органів управління – участь громадян у прийнятті рішень – принцип, який визначає, що кожен громадянин має право і гарантовану можливість безпосередньо брати участь у формуванні, виконанні та звітуванні щодо місцевої політики. Стаття 6.1.2. Для гарантування втілення принципів антикорупційної політики Громади, в Громаді втілюють такі заходи: Модернізація управлінняГромадою: – забезпечується виключно конкурсні та публічні процедури призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, які б у тому числі передбачали механізми відміни результатів конкурсів в разі виявлення порушень при їх проведенні; – затверджуються чіткі посадові інструкції кожного працівника органів місцевого самоврядування, функціональних повноважень структурних підрозділів органу самоврядування та забезпечуються постійний та безперешкодний доступ на веб-сайті Громади до посадових інструкцій та функціональних повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування; – визначаються чіткі критерії оцінки діяльності місцевої ради, її виконавчих органів, старости, комунальних підприємств, установ, організацій Громади та забезпечуються постійний доступ до цієї інформації через веб-сайтГромади; – розроблюється порядок звітування виборних осіб органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів перед Громадою, включно із змістовними вимогами до різних типів таких звітів; – розробляється та впроваджується процедура преміювання Громадою працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів згідно з досягненням ними індикаторів ефективності та способами застосування можливих санкцій в разі невиконання затверджених показників результативності. Відкритість та прозорість інформації у Громаді: – Створюється веб-сайт Громади не пізніше шести місяців після затвердження даного Статуту, на якому забезпечується вільний та безперешкодний доступ до: усіх матеріалів що повинні оприлюднюватися відповідно до Статуту; документів, що приймаються за підсумками нарад, комісій, засідань виконкому, рішень сесії та рішень інших органів місцевого самоврядування; інформації про місячні звіти про доходи бюджету в розрізі всіх статей бюджету та видатки в розрізі всіх бюджетних програм; видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів; бюджетні запити та кошториси розпорядників бюджетних коштів; проект бюджету; переліку усіх будівельних майданчиків, включно з можливістю деталізації за адресою майданчика інформації про: замовника, підрядника, містобудівні умови та обмеження, викопіювання призначення земельної ділянки на якій здійснюється будівництво із Генерального плану та Детального плану території (в разі його наявності), рішення місцевої ради щодо виділення земельної ділянки; інформації про розміри земельних ділянок під громадську та житлову забудову, землі промисловості тощо згідно чинного Генплану; інформації про адреси земельних ділянок Громади,що перебувають у користуванні юридичних і фізичних осіб, з якими не укладено договори оренди землі (із зазначенням причин); – Інформація по кожному з пунктів оновлюється не рідше, ніж раз на квартал. – Для контролю виконання принципів антикорупційної політики в Громаді Радою створюється постійно діюча антикорупційна комісія з числа членів територіальної громади, депутатів селищної ради та відповідального працівника ради у складі від п’яти до п’ятнадцяти осіб та затверджується Положення про неї.Основним напрямом її діяльності у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття попереджувальних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків. Запобігання та виявлення корупції: – силами постійно діючої антикорупційної комісії організовується : а) антикорупційна експертиза проектів рішень та розпоряджень органів та посадових осіб місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням результатів такої експертизи на веб- сайті Громади; б) здійснення перевірки на наявність корупціогенних факторів: -колізії положень одного акту чи різних актів, а також невідповідність положень акту актам вищої юридичної сили (стосовно органів місцевого самоврядування, це акти Верховної Ради, а також Президента України або Кабінету Міністрів у визначених законами випадках); -прийняття акту органом місцевого самоврядування або особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, з перевищенням компетенції; -порушення встановленої форми нормативно-правового акту; -порушення вимог нормопроектувальної техніки; -технічні помилки, пропущення слів у тексті нормативно-правового акту. в) внесення пропозицій до Ради щодо підготовки та прийняття антикорупційної програми – антикорупційною комісією на підставі Положення про неї ,вимог Статуту щодо антикорупційної політики в Громаді визначається та рекомендується механізм виявлених недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування Громади, які погодили корупційне або незаконне рішення; – забезпечується вільний та безперешкодний доступ на веб-сайті Громади до інформації про звіти щодо стану реагування на факти та ознаки корупції, інформація про які була оприлюднена , а також результати роботи антикорупційної комісії Громади. Стаття 6.1.3. Для зменшення корупційних ризиків при прийнятті рішень Радою цим Статутом встановлюються наступні норми: – заборона прийняття рішень щодо майна Громади, без попереднього оприлюднення проекту такого рішення відповідно до вимог цього Статуту, із зазначенням суб’єктів, об’єктів, прав та обов’язків учасників правочину, ціну відчуження, строк та умови на яких відбувається відчуження; – заборона голосування та прийняття будь-яких рішень, особам, у яких виник конфлікт інтересів; – обов’язковість розгляду питання і прийняття рішення по суті в межах визначених законом строків, або відмову у прийнятті такого рішення, по питаннях, зверненнях, пропозиціях (тощо), які надійшли до органу самоврядування від членів територіальноїгромади; – обов’язковість вчасного та повного наповнення веб-сайту Громади після його створення; Глава 6.2. Відкриті кадрові конкурси Стаття 6.2.1. Кандидати на керівні посади в органи виконавчої влади, керівники утворених комунальних підприємств, керівник муніципальної поліції, пожежної частини призначаються за результатами відкритих кадрових конкурсів. Порядок та процедура проведення конкурсів визначається Положенням, яке затверджується рішенням Ради. РОЗДІЛ VII. ПРАВОВА ОСНОВА СТАТУТУ Глава 7.1.Порядок прийняття та набуття чинності Статуту Стаття 7.1.1. Статут Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – Статут) приймається селищною Радою двома третинами депутатів від загального складу Ради, після проведення процедури громадського обговорення проекту Статуту. Стаття 7.1.2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Громади приймаються відповідно до законодавства і цього Статуту. Стаття 7.1.3. Дія Статуту поширюється на всю територію Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади. Стаття 7.1.4. Статут має відповідати Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про про добровільне об’єднання громадян» та іншим законам України, Указам Президента України, постановам Кабінету МіністрівУкраїни. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, законам та іншим актам законодавства України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.Норми Статуту в цьому разі діють у частині, що не суперечить нормам законодавства. Стаття 7.1.6. Тлумачення положень Статуту може давати лише Рада. Підготовку рішення про тлумачення норми Статуту здійснює комісія Ради з питань регламенту та депутатської етики залучаючи до підготовки юристів, експертів у сфері правового регулювання у статуті, що потребує тлумачення. Рішення ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах Лазурненської селищної об’єднаної територіальної громади. Стаття 7.1.7. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органах Міністерства юстиції.Відповідальними за проведення реєстрації Статуту є селищна рада та Голова селищної Ради. Стаття 7.1.9. Статут є вільним для ознайомлення та копіювання будь-якими фізичними та юридичними особами. Стаття 7.1.10. Оригінальний примірник Статуту зберігається селищним Головою. Стаття 7.1.11. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада, Голова, Староста, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України. Стаття 7.1.12. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради. Глава 7.2.Внесення змін до Статуту Стаття 7.2.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Радою двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від складу ради, або місцевої ініціативи, реалізованої відповідно до вимог цього Статуту. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією селищного Голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. Стаття 7.2.2. Право внесення та затвердження проектів змін та доповнень до Статуту мають Загальні збори.Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також Радою за результатами місцевого референдуму. Стаття 7.2.3. Про включення до порядку денного сесії Ради питання про внесення змін до Статуту за ініціативою депутатів Ради повідомляється жителям Громади шляхом розміщення оголошень в приміщенні Ради,офіційному вебсайті Ради та у найбільш відвідуваних місцях поселень не пізніше, як за один місяць до його розгляду. Протягом місяця від дати оголошення жителі Громади можуть обговорювати ці зміни, вносити до них зміни чи виступити про зміни відповідно до процедур, визначених цим Статутом. Стаття 7.2.4. Рішення про внесення змін до Статуту, прийняття його в новій редакції, скасування Статуту ухвалюється Радою відповідно до Регламенту ради та закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Стаття 7.2.5. Про внесення змін до Статуту голова у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту. Розділ УІІІ. Додатки. ДОДАТОК 1 ПІДПИСНИЙ ЛИСТ на підтримку ініціативи проведення громадських слухань з питань _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________(перелік питань) № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Домашня адреса Підпис Дата підписання Всього підписів у підписному листі: ____________________________________ (_________________________________________). Справжність підписів засвідчую: Член ініціативної групи __________________________________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ДОДАТОК 2 ПІДПИСНИЙ ЛИСТ на підтримку ініціативи проведення загальних зборів громадян за місцем проживання _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (вид зборів та порядок денний) № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Домашня адреса Підпис Дата підписання Всього підписів у підписному листі: _____ (_________________________________________). Справжність підписів засвідчую: Член ініціативної групи ________________ ________________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ДОДАТОК 3 ПІДПИСНИЙ ЛИСТ на підтримку місцевої ініціативи _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (назва Проекту Рішення Ради) № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Домашня адреса Підпис Дата підписання Всього підписів у підписному листі: _____ (_________________________________________). Справжність підписів засвідчую: Член ініціативної групи ________________ ________________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Історична довідка про утворення смт.Лазурне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •