Життя громади

Вношу на розгляд громади проект Статуту територіальної громади смт.Лазурне. Він скадається із одинадцяти розділів та 91 статті, підготовлений на основі законодавства, рекомендацій Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування,  кращих практик територіальних громад Львівської, Харківської, Хмельницької та ін.областей, окремих громад  селищ міського типу різних куточків країни.

Отримати проект Статуту можете по запиту згідно форм зворотнього зв’язку блогу.

Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ І
ПРОЕКТ     Додаток                                                                                               Затверджено                                                Ухвалою Лазурненської     селищної  ради                                                                                       від___________№____ СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ смт. Лазурне     ПРЕАМБУЛА Лазурненська селищна рада як представницький орган місцевого самоврядування смт. Лазурне, виражаючи волю територіальної громади смт. Лазурне, усвідомлюючи свою відповідальність перед попередніми,  нинішнім і прийдешніми поколіннями за збереження надбань культурної спадщини, а також за сталий соціально-економічний, культурний, освітній розвиток смт. Лазурне, прагнучи створення гідних умов життя в селищі, ефективних механізмів реалізації прав і свобод членів територіальної громади смт. Лазурне, маючи на меті запровадження дієвих механізмів участі членів громади у вирішенні питань місцевого значення та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення соціальної стабільності у селищі, керуючись Конституцією України та законами України, приймає Статут територіальної громади смт. Лазурне. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Загальна характеристика територіальної громади  смт. Лазурне   Територіальна громада смт. Лазурне є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень. Територіальну громаду смт. Лазурне складають її члени –жителі, об’єднані постійним проживанням у межах смт. Лазурне, які зареєстровані на території смт. Лазурне (внесені до Реєстру територіальної громади смт. Лазурне),або мають власність на нерухомість в селищі зареєстровану відповідно до законодавства України . Територіальна громада смт. Лазурне здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через її органи – Лазурненську селищну раду, Лазурненського селищного голову, виконавчі органи Лазурненської селищної ради. 4     Селище Лазурне – є самостійною самоврядною адміністративно- територіальною одиницею, в межах якого територіальна громада селища здійснює місцеве самоврядування і яка має право комунальної власності, свій місцевий бюджет та свою систему органів місцевого самоврядування. .Селище Лазурне має статус селища міського типу, курортного селища і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Херсонської області. Стаття 2. Територія смт. Лазурне Територія смт. Лазурне – визначений законодавством України простір у межах якого територіальна громада смт. Лазурне здійснює місцеве самоврядування. Територія смт. Лазурне є невід’ємною складовою території України. Територію смт. Лазурне утворюють всі землі, розташовані у межах селища. Межа селища – зовнішня лінія території смт. Лазурне, яка встановлюється і змінюється відповідно до законодавства України. Стаття 3. Статут – основний локальний нормативно-правовий акт смт. Лазурне   Статут територіальної громади смт. Лазурне (надалі – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом територіальної громади смт. Лазурне. Статут має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне приймаються на основі цього Статуту та не повинні йому суперечити. Стаття 4. Символіка територіальної громади смт. Лазурне Територіальна громада смт. Лазурне має власний герб, хоругви та інші символи (надалі – місцева символіка), що відображають історичні, культурні, духовні та інші особливості і традиції смт. Лазурне. Опис Герба та Великого Герба смт. Лазурне і хоругви Лазурненської селищної ради, інші символи територіальної громади смт. Лазурне затверджуються рішенням Лазурненської селищної ради. Зміст, перелік місцевої символіки, процедура отримання дозволу на використання та порядок використання місцевої символіки визначаються окремим Положенням, яке затверджує Лазурненська селищна рада. Стаття 5. День смт. Лазурне та інші святкові дні День смт. Лазурне – загальноселищне свято, яке відзначається щороку в останню неділю серпня та присвячується даті заснування поселення -1803рік, яка підтверджується архівними матеріалами Херсонського державного обласного архіву та рішенням Лазурненської селищної ради(історична довідка додається). За рішенням Лазурненської селищної ради можуть встановлюватись і інші святкові дні. Стаття 6. Почесні відзнаки територіальної громади смт. Лазурне Особи, які відзначились самовідданим служінням смт. Лазурне або доброчинною діяльністю задля блага територіальної громади смт. Лазурне, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток смт. Лазурне, підвищення добробуту жителів смт. Лазурне, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей територіальної громади смт. Лазурне, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади смт. Лазурне. Підстави та порядок нагородження, а також статус нагороджених осіб визначаються згідно з Положенням про почесні відзнаки територіальної громади смт. Лазурне, яке розробляється та затверджується Лазурненською селищно радою.
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ ІІ
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У смт. Лазурне Стаття 7. Правові засади місцевого самоврядування у смт. Лазурне Місцеве самоврядування у смт. Лазурне здійснюється на підставі Конституції України, чинних міжнародно-правових актів, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, цього Статуту, нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування смт. Лазурне. Місцеве самоврядування у смт. Лазурне здійснюється на засадах: 2.1. Поваги до людської гідності, прав та свобод людини і громадянина. 2.2. Верховенства права. 2.3. Демократії. 2.4. Відкритості та транспарентності. 2.5. Організаційно-правової та матеріально-фінансової самостійності. 2.6. Раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів. 2.7. Підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою смт. Лазурне її органів та посадових осіб. 2.8. Судового захисту прав територіальної громади смт. Лазурне. 2.9. Сталого розвитку смт. Лазурне. Стаття 8. Забезпечення відкритості та транспарентності у системі місцевого самоврядування Органи та посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне здійснюють свою діяльність, керуючись засадами відкритості та транспарентності, що забезпечують належну та ефективну взаємодію органів місцевого самоврядування з територіальною громадою смт. Лазурне. Відкритість та транспарентність(прозорість) діяльності органів місцевого самоврядування смт. Лазурне, їх посадових осіб та депутатів Лазурненської селищної ради забезпечуються: 2.1. Оприлюдненням правових актів Лазурненської селищної ради, виконавчого комітету, Лазурненського селищного голови. 2.2. Оприлюдненням проектів правових актів Лазурненської селищної ради та її виконавчого комітету. 2.3. Відкритістю засідань Лазурненської селищної ради та її виконавчого комітету, їх транслюванням у мережі Інтернет у режимі реального часу. 2.4. Оприлюдненням на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради у мережі Інтернет інформації про дні засідань Лазурненської селищної ради, її постійно діючих робочих органів та виконавчого комітету, порядків денних та протоколів таких засідань, проектів рішень, результатів голосувань і прийнятих рішень. 2.5. Інформуванням про діяльність Лазурненської селищної ради, її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради, через засоби масової інформації. 2.6. Звітуванням Лазурненського селищного голови, виконавчих органів, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та робочих груп Лазурненської селищної ради, депутатів (депутатських фракцій, груп) Лазурненської селищної ради у порядку встановленим цим Статутом. 2.7. Доведенням інформації безпосередньо до заінтересованих осіб через надання відповідей на їх звернення та інформаційні запити відповідно до законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“, “Про доступ до публічної інформації“. 2.8. Наданням селищною радою інформації про адміністративні послуги, що надаються Лазурненською селищною радою та її виконавчими органами, переліки документів, що необхідні для отримання цих послуг та іншої інформації і консультацій пов’язаних з діяльністю Лазурненської  селищної ради та її виконавчих органів. 2.9. Можливістю ознайомлення з архівними матеріалами Лазурненської селищної ради. 2.10. Іншими не забороненими законами України засобами. Відповідальним за забезпечення відкритості Лазурненської селищної ради є секретар Лазурненської селищної ради Лазурненський селищний голова несе відповідальність за забезпечення відкритості своєї діяльності. Стаття 9. Документи та інформація органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що підлягають обов’язковому оприлюдненню У порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України, обов’язковому оприлюдненню підлягають: 1.1. Рішення, прийняті територіальною громадою смт. Лазурне на місцевому референдумі. 1.2. Рішення та інші правові акти Лазурненської селищної ради 1.3. Правові акти Лазурненського селищного голови 1.4. Рішення та інші правові акти виконавчого комітету Лазурненської селищної ради 1.5. Проекти правових актів Лазурненської селищної ради, її виконавчого комітету. 1.6. Проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу, регуляторні акти та звіт про відстеження їх результативності. 1.7. Інформація про дні засідань Лазурненської селищної ради, її постійно діючих робочих органів. 1.8. Інформація про дні засідань виконавчого комітету. 1.9. Порядки денні та протоколи засідань Лазурненської селищної ради та її виконавчого комітету. 1.10. Результати голосування Лазурненської селищної ради. 1.11. Інформація про результати розгляду рішень загальних зборів громадян уповноваженим органом чи посадовою особою місцевого самоврядування. 1.12. Інформація про результати розгляду уповноваженим органом чи посадовою особою місцевого самоврядування пропозицій, внесених під час громадського слухання. 1.13. Інформація про результати розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації, поданих у порядку, встановленому законодавством України. 1.14. Інформація про результати розгляду місцевої ініціативи та електронної петиції. 1.15. Час та місце проведення чергових засідань постійних комісій Лазурненської селищної ради та порядок денний таких засідань 1.16. Дні, години та місце прийому виборців депутатами Лазурненської селищної ради 1.17. Дні, години та місце прийому громадян Лазурненським селищним головою 1.18. Показники підприємств комунальної власності господарського та фінансового планування 1.19. Електронний реєстр об’єктів нерухомого майна територіальної громади смт. Лазурне 1.20. Перелік об’єктів комунальної власності. 1.21. Проект бюджету смт. Лазурне 1.22. Перелік об’єктів культурної спадщини смт. Лазурне 1.23. Генеральний план смт. Лазурне, плани зонувань та детальні плани територій смт. Лазурне 1.24. Проекти Генерального плану смт. Лазурне, планів зонувань та детальних планів територій смт. Лазурне 1.25. Перелік офіційних партнерів смт. Лазурне 1.26. Звіти Лазурненського селищного голови, виконавчих органів Лазурненської селищної ради 1.27. Звіти комунальних підприємств, установ та організацій Лазурненської селищної ради 1.28. Звіти постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших робочих груп Лазурненської селищної ради 1.29. Звіти депутатів (депутатських фракцій, груп) Лазурненської селищної ради 1.30. Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України. Не підлягає опублікуванню інформація, яка міститься у актах Лазурненської селищної ради, її виконавчого комітету та Лазурненського селищного голови чи їх окремі положення, якщо вона становить державну таємницю або іншу захищену законом України інформацію.     Стаття 10. Принципи сталого розвитку смт. Лазурне Місцеве самоврядування у смт. Лазурне здійснюється відповідно до принципів сталого розвитку: 1.1. Соціально, економічно, культурно та екологічно збалансованого розвитку смт. Лазурне. 1.2. Створення повноцінного життєвого середовища для сучасного покоління з врахуванням інтересів наступних поколінь. 1.3. Раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо). 1.4. Вдосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури. 1.5. Запровадження енергоефективних, екологічно чистих та дружніх довкіллю технологій у всіх сферах життєдіяльності смт. Лазурне. Реалізація принципів сталого розвитку смт. Лазурне забезпечується Стратегією розвитку смт. Лазурне, яка приймається Лазурненською селищною радою з врахуванням передвиборної програми депутатів та Лазурненського селищного голови на період, не менший за термін повноважень Лазурненськоїї селищної ради відповідного скликання. Новообрана Лазурненська селищна рада розглядає і, при необхідності, вносить зміни до діючої Стратегії розвитку смт. Лазурне або приймає нову Стратегію протягом календарного року з дня проведення її першого пленарного засідання. Виконавчі органи Лазурненської селищної ради у своїй діяльності забезпечують реалізацію визначених Стратегією розвитку смт. Лазурне напрямків.
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ ІІІ
РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ у смт. Лазурне Стаття 11. Система місцевого самоврядування у смт. Лазурне   Систему місцевого самоврядування у смт. Лазурне складають: 1.1. Територіальна громада смт. Лазурне 1.2. Органи місцевого самоврядування смт. Лазурне 1.3. Органи самоорганізації населення. Територіальна громада селища Лазурне володіє загальною та виключною компетенцією. Компетенція територіальної громади смт. Лазурне реалізується безпосередньо або через органи місцевого самоврядування смт. Лазурне шляхом самостійного регулювання суспільних справ місцевого значення та управління ними у межах Конституції України і законів України.   Стаття 12. Загальна та виключна компетенція територіальної громади смт. Лазурне Територіальна громада смт. Лазурне безпосередньо або через органи місцевого самоврядування смт. Лазурне відповідно до законів України: 1.1. Управляє майном, що є у комунальній власності. 1.2. Затверджує бюджет відповідної територіальної громади і контролює його виконання. 1.3. Затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання. 1.4. Встановлює місцеві податки і збори. 1.5. Забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів. 1.6. Утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю. 1.7. Вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законами України до її компетенції. До компетенції територіальної громади смт. Лазурне, що реалізується шляхом виборів, референдумів,громадських слухань, інших форм безпосередньої демократії (виключна компетенція), відносяться: 2.1.формування селищної ради, обрання селищного голови; 2.2. ухвалення рішень про дострокове припинення повноважень селищної ради, селищного голови; 2.3. розгляд питань відчудження, розподілу комунальної власності територіальної громади балансова вартість чи грошова оцінка якої перевищує рівень 270 місячної мінімальної зарплати встановленої законодавством. 2.4. вирішення інших питань, що за законодавством України можуть бути вирішені лише шляхом безпосередньої демократії. Стаття 13. Органи місцевого самоврядування смт. Лазурне Система органів місцевого самоврядування смт. Лазурне включає: 1.1. Лазурненську селищну раду та її органи. 1.2. Лазурненського селищного голову. 1.3. Виконавчий комітет Лазурненської селищної ради. 1.4. Інші виконавчі органи Лазурненської селищної ради. Лазурненська селищна рада, її виконавчі органи та Лазурненський селищний голова діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Конституцією України, законами України, цим Статутом та рішеннями Лазурненської селищної ради. 3. На час прийняття цього Статуту Лазурненська селищна рада є єдиним представницьким органом територіальної громади смт. Лазурне. Стаття 14. Участь в асоціаціях органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднаннях   Лазурненська селищна рада може брати участь в асоціаціях органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднаннях, створених відповідно до законодавства України, та діяльність яких не заборонено законодавством України. Рішення про вступ до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань приймає Лазурненська селищна рада.   Стаття 15. Органи самоорганізації населення смт. Лазурне На території смт. Лазурне можуть утворюватися органи самоорганізації населення: будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів. Завданнями органів самоорганізації населення смт. Лазурне є: 2.1. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів через сприяння у наданні їм відповідних послуг. 2.2. Участь у реалізації Стратегії розвитку смт. Лазурне, програм соціально-економічного та культурного розвитку смт. Лазурне та інших місцевих програм. 2.3. Створення умов для участі жителів смт. Лазурне у вирішенні питань місцевого значення. 2.4. Сприяння членам територіальної громади смт. Лазурне у вирішенні проблем, пов’язаних із наданням комунальних послуг, благоустроєм території. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення смт. Лазурне є власні кошти, які формуються за рахунок економічної діяльності органів самоорганізації населення та добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та інших надходжень, не заборонених законодавством України, а також кошти селищного бюджету смт. Лазурне, які можуть бути передані йому Лазурненською селищною радою для здійснення власних та делегованих нею повноважень. Органи самоорганізації населення смт. Лазурне створюються у порядку, визначеному законодавством України про органи самоорганізації населення. У процесі своєї діяльності органи самоорганізації населення смт. Лазурне керуються Конституцією України, законами України, актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне.
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ ІУ
РОЗДІЛ IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ смт. Лазурне У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   Стаття 16. Загальна характеристика прав членів територіальної громади смт. Лазурне у сфері місцевого самоврядування Членам територіальної громади смт. Лазурне гарантуються особисті, соціально-економічні, освітньо-культурні, екологічні та інші права, реалізація яких забезпечується органами місцевого самоврядування. Членам територіальної громади смт. Лазурне гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади смт. Лазурне та її органів, у порядку та формах, визначених Конституцією України, законами України та цим Статутом. Цей Статут, інші акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне не можуть обмежувати встановлених Конституцією України та законами України прав і свобод людини і громадянина. Члени територіальної громади смт. Лазурне реалізують свої права з повагою до прав та свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади смт. Лазурне. Реалізація членами територіальної громади смт. Лазурне їхніх прав не повинна порушувати права та свободи інших осіб.   Стаття 17. Забезпечення прав членів територіальної громади смт. Лазурне у соціально-економічній, освітньо-культурній, екологічній та інших сферах У процесі своєї діяльності органи та посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне забезпечують реалізацію членам територіальної громади смт. Лазурне їхніх прав у соціально-економічній, освітньо-культурній, екологічній та інших сферах, зокрема прав на: 1.1. Освітлення вулиць у темну пору доби. 1.2. Забезпечення питною водою. 1.3. Чистоту, прибирання вулиць, парків та інших громадських просторів. 1.4. Функціонування системи безпеки громадян та захисту їхнього майна, що охоплює охорону громадського порядку, попередження та ліквідацію наслідків стихійних лих. 1.5. Безпечний та доступний громадський простір. 1.6. Доступний та якісний громадський транспорт. 1.7. Отримання медичних та освітніх послуг у закладах комунальної власності. 1.8. Забезпечення громадськими місцями для відпочинку, спорту і дозвілля. 1.9. Забезпечення закладами культури, спорту (бібліотеки, будинки культури, тощо). 1.10. Оскарження дій чи бездіяльності Лазурненського селищного голови, Лазурненської селищної ради та її виконавчих органів, їх посадових осіб. 1.11. Інші права, визначені цим Статутом та законодавством України. Стаття 18. Реалізація права членів територіальної громади смт. Лазурне на участь у вирішенні питань місцевого значення Беручи участь у вирішенні питань місцевого значення, члени територіальної громади смт. Лазурне мають право: 1.1. Подавати індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції, електронні петиції) органам і посадовим особам Лазурненської селищної ради й одержувати на них відповіді у встановлені законодавством України терміни. 1.2. Бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Лазурненській селищній раді та її виконавчих органах. 1.3. Одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Лазурненської селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством України та актами Лазурненської селищної ради. 1.4. Одержувати копії правових актів Лазурненської селищної ради, її виконавчих органів і посадових осіб. 1.5. Брати участь у здійсненні контролю за діяльністю Лазурненської селищної ради, її виконавчих органів, їх посадових осіб, комунальних підприємств, установ та закладів, Лазурненського селищного голови у встановлених законодавством України, регламентом Лазурненської селищної ради і цим Статутом формах. 1.6. Брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення смт. Лазурне. 1.7. На участь у розподілі частини видатків селищного бюджету               смт. Лазурне шляхом прямого волевиявлення через механізм діяльності органу самоорганізації населення смт. Лазурне, які можуть формуватися за рахунок економічної діяльності органів самоорганізації населення та добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та інших надходжень, не заборонених законодавством України, а також коштів селищного бюджету смт. Лазурне, які можуть бути передані йому Лазурненською селищною радою для здійснення власних та делегованих нею повноважень. 1.8. Бути присутніми на засіданнях Лазурненської селищної ради, її постійних комісій, виконавчого комітету Лазурненської селищної ради у порядку, встановленому цим Статутом, Регламентами Лазурненської селищної ради та її виконавчого комітету. 1.9. На виступ на пленарному засіданні Лазурненської селищної ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому Лазурненською селищною радою, на засіданні виконавчого комітету Лазурненської селищної ради у порядку, встановленому виконавчим комітетом Лазурненської селищної ради. 1.10. На особистий прийом депутатами, посадовими особами Лазурненської селищної ради та її виконавчих органів. 1.11. На ознайомлення з проектами правових актів Лазурненської селищної ради та її виконавчого комітету. 1.12. На ознайомлення з порядком денним та протоколами засідань Лазурненської селищної ради та її комісій. 1.13. На ознайомлення з архівними матеріалами у встановленому законодавством України порядку. 1.14. На участь у проведенні громадської експертизи у порядку, встановленому Лазурненською селищною радою. 1.15. Брати участь у безпосередньому здійсненні місцевого самоврядування територіальною громадою смт. Лазурне. 1.16. Інші права, визначені цим Статутом та законодавством України.   2. Члени територіальної громади смт. Лазурне, які є громадянами України, мають право брати участь у місцевих референдумах, інших питаннях, що за цим Статутом та законодавством України можуть бути вирішені лише шляхом безпосередньої демократії, обирати та бути обраними Лазурненським селищним головою, депутатами Лазурненської селищної ради, а також на службу в органах місцевого самоврядування смт. Лазурне, крім членів територіальної громади, які не мають постійного місця проживання та не внесені до Реєстру територіальної громади смт. Лазурне в частині обрання та бути обраними Лазурненським селищним головою, депутатами Лазурненської селищної ради . Стаття 19 . Індивідуальні та колективні звернення   Члени територіальної громади смт. Лазурне мають право подавати індивідуальні та колективні звернення до депутатів Лазурненської селищної ради, органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих, освітньо-культурних, екологічних прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення. Звернення подається в усній та письмовій формі, у тому числі в електронному вигляді через мережу Інтернет або засоби електронного зв’язку (електронне звернення). Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі посадовими особами місцевого самоврядування смт. Лазурне або за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну “гарячу лінію смт. Лазурне“ та записується (реєструється) уповноваженою посадовою особою. Письмове звернення надсилається поштою або передається до органу місцевого самоврядування смт. Лазурне членом територіальної громади смт. Лазурне чи особою, яка представляє його інтереси (представництво має бути оформлене відповідно до законодавства України). Письмові звернення також подаються в електронному вигляді через мережу Інтернет (електронне звернення). Відео звернення членів територіальної громади смт. Лазурне надсилаються через мережу Інтернет на офіційну електронну адресу Лазурненської селищної ради. Звернення членів територіальної громади смт. Лазурне, оформлені відповідно до вимог, встановлених законодавством України про звернення громадян, розглядаються депутатами Лазурненської селищної ради, органами та посадовими особами місцевого самоврядування смт. Лазурне у строки, встановлені законодавством України. Органи та посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне зобов’язані об’єктивно і вчасно розглянути звернення членів територіальної громади смт. Лазурне, перевірити викладені у них факти та повідомити заявників про результати такого розгляду. Члени територіальної громади смт. Лазурне мають право звертатися до органів місцевого самоврядування смт. Лазурне з електронними петиціями через офіційний сайт Лазурненської селищної ради. Стаття 20. Порядок подання та розгляду електронних петицій Електронна петиція до органів місцевого самоврядування смт. Лазурне подається через визначений Лазурненською селищною радою сайт у мережі Інтернет за допомогою системи електронної ідентифікації особи. Електронна петиція має стосуватися питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та органів місцевого самоврядування смт. Лазурне. Електронна петиція до органів місцевого самоврядування  смт. Лазурне підлягає розгляду, якщо протягом 60 днів з дня оприлюднення на  визначеному Лазурненською селищною радою сайті її підтримали не менше 100 членів територіальної громади смт. Лазурне. У разі набрання відповідної кількості голосів електронна петиція виноситься на розгляд Лазурненської селищної ради з можливістю виступу автора на пленарному засіданні Лазурненської селищної ради. Лазурненська селищна рада розглядає електронну петицію та приймає рішення про її підтримку більшістю голосів від загального складу Ради. У разі не набрання необхідної кількості голосів депутатів – пропозиція, що міститься у петиції, вважається відхиленою. У разі підтримання електронної петиції визначені у рішенні виконавчі органи або посадові особи зобов’язані підготувати дорожню карту щодо вирішення озвучених питань та представити її на наступне пленарне засідання Лазурненської селищної ради. Процедура подання, реєстрації, організації голосування та розгляду електронної петиції до органів місцевого самоврядування смт. Лазурне визначається Положенням, яке затверджує Лазурненська селищна рада.   Стаття 21. Членство у консультативно-дорадчих органах Члени територіальної громади смт. Лазурне мають право входити до складу консультативно-дорадчих органів, які можуть утворюватися при Лазурненській селищній раді та її виконавчих органах з метою підготовки пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування смт. Лазурне та їх посадових осіб, підвищення ефективності системи управління селищем та стратегічного планування. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування смт. Лазурне та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування. Консультативно-дорадчі органи здійснюють свою діяльність, дотримуючись принципів компетентності, добровільності, законності, об’єктивності, неупередженості, відкритості та гласності. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентуються відповідними положеннями, які затверджує Лазурненська селищна рада.   Стаття 22. Право на участь у наглядовій раді комунального унітарного підприємства Члени територіальної громади смт. Лазурне мають право входити до складу наглядової ради комунального унітарного підприємства, яка утворюється за рішенням уповноваженого органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства є обов’язковим, а також порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням Лазурненської селищної ради. Стаття 23. Право на створення та участь у роботі органів самоорганізації населення смт. Лазурне Члени територіальної громади смт. Лазурне мають право утворювати органи самоорганізації населення смт. Лазурне (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів) у порядку, визначеному законодавством України про органи самоорганізації населення, а також брати участь у їх роботі. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть жителі смт. Лазурне, які на законних підставах проживають на відповідній території. Стаття 24. Право на службу в органах місцевого самоврядування смт. Лазурне На посаду в органи місцевого самоврядування смт. Лазурне можуть бути призначені громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну підготовку та володіють державною мовою. Доступ до служби у Лазурненській селищній раді та її виконавчих органах базується виключно на принципах рівності можливостей з урахуванням ділових якостей та професійної підготовки та здійснюється виключно у порядку закону. Службовці Лазурненської селищної ради складають іспит на знання цього Статуту в порядку визначеного розпорядженням Лазурненського селищного голови.         Стаття 25. Право на участь у безпосередньому здійсненні місцевого самоврядування територіальною громадою смт. Лазурне Члени територіальної громади смт. Лазурне мають право на участь у безпосередньому здійсненні територіальною громадою смт. Лазурне місцевого самоврядування. Форми і порядок безпосереднього здійснення територіальною громадою смт. Лазурне місцевого самоврядування визначені Конституцією України, законодавством України про місцеві вибори, референдуми, іншими законодавчими актами, цим Статутом та включають: місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори громадян за місцем проживання, громадські слухання, місцеві ініціативи та інші, передбачені законодавством форми. Стаття 26. Обов’язки членів територіальної громади смт. Лазурне Члени територіальної громади смт. Лазурне зобов’язані: 1.1. Дотримуватися норм Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законодавства України та цього Статуту. 1.2. Шанобливо ставитися до об’єктів історико-культурної спадщини. 1.3. Шанобливо та ощадливо ставитися до об’єктів інфраструктури та ресурсів смт. Лазурне. 1.4. Бережливо ставитися до довкілля. 1.5. Реалізовувати свої права та законні інтереси з повагою до прав інших членів територіальної громади смт. Лазурне. 1.6. Дотримуватись та виконувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне. 1.7. Сплачувати місцеві податки та збори.
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ У
РОЗДІЛ V. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ смт. Лазурне Стаття 27. Місцевий референдум Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою смт. Лазурне питань, віднесених Конституцією України та законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення. Порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законодавством України. Рішення, прийняті територіальною громадою смт. Лазурне на місцевому референдумі, є обов’язковими для виконання на території    смт. Лазурне та не потребують затвердження органами місцевого самоврядування чи органами державної влади. 4.Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше половини повноправних членів Територіальної громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Лазурненська селищна рада. 5.. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Лазурненської територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та регламентом Лазурненської селищної ради. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, Лазурненська селищна рада, зобов’язана прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесіях Лазурненської селищної ради або засіданні її виконавчого комітету)     Стаття 28. Місцеві вибори Територіальна громада смт. Лазурне у порядку, визначеному законодавством України, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирає Лазурненського селищного голову та депутатів Лазурненської селищної ради.   Стаття 29. Загальні збори громадян за місцем проживання Загальні збори громадян – це зібрання громадян за місцем їхнього проживання, які скликаються у будинку (сусідніх будинках), житловому комплексі, на вулиці, у кварталі, мікрорайоні для обговорення та прийняття рішень з питань місцевого значення, що мають безпосереднє відношення до території, на якій вони проводяться. Право участі у загальних зборах громадян належить повнолітнім громадянам України, які є членами територіальної громади смт. Лазурне та проживають на території, на якій проводяться загальні збори. Загальні збори скликаються ініціативною групою у кількості не менше 3 жителів за місцем проживання громадян. Інформування громадян про проведення загальних зборів за місцем проживання здійснює ініціативна група шляхом розміщення відповідного оголошення у відведених для цього місцях на території, на якій планується проведення загальних зборів,  та іншими доступними засобами. Про проведення загальних зборів громадян ініціативна група інформує  Лазурненську селищну раду. У повідомлені про проведення загальних зборів громадян вказуються: ініціатори скликання зборів, їх поштову адресу, електронну поштову адресу або відомості про інші засоби зв’язку; територія проведення зборів; дата, час і місце проведення зборів; заплановані до розгляду питання; запрошені до участі у зборах депутати Лазурненської селищної ради, посадові особи та представники виконавчих органів місцевого самоврядування. Участь депутатів Лазурненської селищної ради у загальних зборах громадян є добровільною. Участь представника Лазурненської селищної ради у загальних зборах громадян є обов’язковою, якщо повідомлення про їх проведення було подане не пізніш як за 2 робочі дні до дня зборів у порядку, визначеному цим Статутом. Загальні збори громадян можуть проводитись на території громадського простору або у приміщенні за згодою власника приміщення. За результатами проведення загальних зборів громадян жителі можуть прийняти рішення загальних зборів або досягти згоди щодо ініціювання та подання пропозицій до бюджету смт. Лазурне, колективного звернення чи електронної петиції, внесення місцевої ініціативи, проведення громадського слухання. Для прийняття рішення загальних зборів громадян участь у них мають взяти не менше половини повнолітніх членів територіальної громади смт. Лазурне, які є громадянами України та проживають на території, на якій проводяться загальні збори. Рішення загальних зборів громадян приймається більшістю від присутніх на загальних зборах громадян. Рішення загальних зборів громадян оформляється у письмовому вигляді, обов’язково підписується членами ініціативної групи, а іншими учасниками зборів – за бажанням. У рішенні загальних зборів громадян вказуються: дата, час і місце проведення зборів; територія проведення зборів; інформація щодо повідомлення у Лазурненську селищну раду та інформування жителів про проведення зборів; кількість учасників загальних зборів; питання, які розглядалися на зборах; кількість голосів, поданих за та проти прийняття рішення загальних зборів; а також резолютивної частини рішення. До рішення загальних зборів громадян, що надсилається до Лазурненської селищної ради, додається Реєстраційна картка загальних зборів громадян(за зразком Лазурненської селищної ради), у якій вказуються: час та місце проведення загальних зборів громадян; питання, що на них обговорювались; список учасників загальних зборів громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові членів загальних зборів, а також адреси їхнього проживання. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування у їх діяльності.  Органи місцевого самоврядування або їх посадові особи зобов’язані розглянути рішення загальних зборів громадян протягом тридцяти робочих днів з дня його отримання. За результатами розгляду Лазурненська селищна рада або її посадові особи ухвалюють рішення про врахування, часткове врахування або відхилення  рішення загальних зборів. Якщо Лазурненська селищна рада чи її посадові особи не вважають за можливе частково або повністю врахувати рішення загальних зборів, має бути подане вмотивоване пояснення причини такого рішення. Про результати розгляду рішення загальних зборів Лазурненською селищною радою чи її посадовою особою повідомляються ініціатори загальних зборів, а відповідна інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради. Стаття 30. Громадські слухання Громадські слухання проводяться з метою зустрічі з депутатами Лазурненської селищної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади смт. Лазурне можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання локального або загальноселищного значення, що належать до відання місцевого самоврядування смт. Лазурне, крім питань пов’язаних з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Лазурненського селищного голови, Лазурненської селищної ради та її виконавчих органів. Громадські слухання проводяться за ініціативою повнолітнього члена територіальної громади смт. Лазурне, при підтримці такої ініціативи не менше 75 підписами членів територіальної громади смт. Лазурне. Участь у громадському слуханні є обов’язковою для ініціаторів громадського слухання, авторів проектів документів, які виносяться на слухання, представника постійної профільної депутатської комісії, а також представника профільного виконавчого органу селищної ради. Про проведення громадського слухання локального значення повідомляється депутат, обраний у відповідному виборчому окрузі. Учасники громадських слухань можуть подавати пропозиції громадських слухань. Пропозиції громадських слухань вважаються поданими, якщо за них проголосувала більшість зареєстрованих учасників громадських слухань. Подані пропозиції вносяться до протоколів громадських слухань. Протокол громадського слухання затверджує Лазурненський селищний голова, який визначає відповідальних за розгляд пропозицій, поданих під час громадського слухання. Інформація про результати розгляду пропозицій, поданих під час громадського слухання, публікується на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради. Громадські слухання проектів генерального плану смт. Лазурне, планів зонування та детальних планів територій здійснюється у порядку, визначеному відповідним законодавством України. Порядок організації та проведення громадських слухань регулюється Положенням, що є додатком 3 до цього Статуту.   Стаття 31. Місцеві ініціативи Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція членів територіальної громади смт. Лазурне з будь-яких питань, які належать до відання місцевого самоврядування та мають важливе значення для територіальної громади смт. Лазурне, внесена до Лазурненської селищної ради для розгляду та прийняття відповідного рішення у межах її компетенції. Місцева ініціатива має стосуватися питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади смт. Лазурне та органів місцевого самоврядування селища Лазурне. Місцева ініціатива підлягає розгляду, якщо протягом 60 днів її підтримали не менше 100 членів територіальної громади смт. Лазурне. У разі набрання місцевою ініціативою необхідної кількості підписів вона виноситься на розгляд Лазурненської селищної ради з можливістю виступу автора на пленарному засіданні Лазурненської селищної ради. За результатами розгляду місцевої ініціативи, Лазурненська селищна рада більшістю голосів від загального складу може прийняти рішення про її підтримку. У разі не набрання необхідної кількості голосів місцева ініціатива вважається відхиленою. У разі підтримки місцевої ініціативи, визначені Лазурненською селищною радою виконавчі органи або їх посадові особи зобов’язані підготувати дорожню карту щодо вирішення порушених місцевою ініціативою питань, за необхідності підготувати проект рішення Лазурненської селищної ради та представити їх на наступному пленарному засіданні Лазурненської селищної ради. Інформація про результати розгляду місцевої ініціативи оприлюднюється на офіційному веб-сайті Лазурненської селищної ради. Детальні умови подачі місцевої ініціативи, збору голосів та розгляду визначаються Положенням, яке затверджує Лазурненська селищна рада.
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ УІ
РОЗДІЛ VІ. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ смт. Лазурне Стаття 32. Лазурненська селищна рада Лазурненська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування смт. Лазурне, який від імені та в інтересах територіальної громади смт. Лазурне здійснює функції і повноваження місцевого самоврядування. Встановлений Конституцією України строк повноважень Лазурненської селищної ради складає 5 років. Чергові вибори до Лазурненської селищної ради відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Лазурненської селищної ради, обраної на чергових виборах. Позачергові вибори до Лазурненської селищної ради призначаються Верховною Радою України за наявності підстав та у порядку, передбачених законом України про місцеве самоврядування. Компетенція Лазурненської селищної ради та порядок її діяльності визначаються відповідно до Конституції України, Європейської Хартії місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом, Регламентом Лазурненської селищної ради та іншими нормативно-правовими актами. Лазурненська селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в органах Державного казначейства України, символіку, набуває особисті немайнові права та несе обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах, мати інші повноваження відповідно до законодавства України. Стаття 33. Форми роботи Лазурненської селищної ради Лазурненська селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії Лазурненської селищної ради складаються з пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій. Сесії Лазурненської селищної ради (крім першої сесії новообраної ради) скликає Лазурненський селищний голова. У разі немотивованої відмови Лазурненського селищного голови або його неможливості скликати сесію ради, сесію скликає секретар Лазурненської селищноїї ради у порядку, встановленому законом України та Регламентом Лазурненської селищної ради. У разі, якщо Лазурненський селищний голова або секретар Лазурненської селищної ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу 1/3 депутатів від загального складу Лазурненської селищної ради або виконавчого комітету ради, сесію можуть скликати депутати ради, які становлять не менше як 1/3 складу ради, або постійна комісія ради. Стаття 34. Відкритість пленарних засідань Лазурненської селищної ради Відкритість пленарних засідань Лазурненської селищної ради забезпечується їх транслюванням у мережі Інтернет у режимі реального часу, а також доступом представників засобів масової інформації, почесних гостей, членів територіальної громади смт. Лазурне та інших осіб на пленарні засідання Лазурненської селищної ради. Порядок доступу до пленарних засідань Лазурненської селищної ради визначається радою.   Стаття 35. Робочі органи Лазурненської селищної ради Робочими органами Лазурненської селищної ради є постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, інші комісії та робочі групи. Постійні комісії обираються з числа депутатів Лазурненської селищної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету. Перелік постійних комісій Лазурненської селищної ради, їхні завдання та порядок діяльності визначаються Регламентом Лазурненської селищної ради та Положенням про постійні комісії, затвердженим Лазурненською селищною радою. Постійні комісії Лазурненської селищної ради проводять засідання підчас сесії Лазурненської селищної ради та у міжсесійний період. Інформація про час та місце проведення чергових засідань постійної комісії Лазурненської селищної ради та порядок денний оприлюднюється на офіційному сайті Лазурненської селищної ради  не пізніше як за 3 дні до дня засідання комісії. Тимчасові контрольні комісії Лазурненської селищної ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Лазурненська селищна рада своїм рішенням може створювати інші комісії з числа депутатів ради, а також робочі групи, до складу яких можуть включатися посадові особи виконавчих органів Лазурненської селищної ради та інші особи за їхньою згодою. Функції, порядок формування та діяльності робочих органів Лазурненської селищної ради визначаються законодавством України, Регламентом Лазурненської селищної ради, а також відповідними Положеннями, які затверджує Лазурненська селищна рада. Стаття 36. Депутатські фракції та групи Лазурненської селищної ради На основі партійної приналежності депутатів Лазурненської селищної ради або єдності їх політичних поглядів у складі Лазурненської селищної ради можуть формуватися депутатські фракції. Депутат Лазурненської селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції Лазурненської селищної ради. Позапартійні депутати можуть входити до складу депутатської фракції Лазурненської селищної ради тієї політичної партії, політичну спрямованість діяльності якої вони підтримують. Мінімальна кількість депутатів Лазурненської селищної ради, а також порядок утворення депутатської фракції та групи Лазурненської селищної ради визначаються Регламентом Лазурненської селищної ради. Стаття 37. Депутат Лазурненської селищної ради Депутат Лазурненської селищної ради є представником інтересів територіальної громади смт. Лазурне. Депутати Лазурненської селищної ради обираються відповідно до Конституції України і закону України про місцеві вибори на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Депутати Лазурненської селищної ради зобов’язані виражати і захищати інтереси територіальної громади смт. Лазурнеа, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Повноваження депутатів Лазурненської селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії новообраної Лазурненської селищної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються у день відкриття першої сесії Лазурненської селищної ради нового скликання, крім передбачених законами України випадків дострокового припинення повноважень депутата Лазурненської селищної ради. Новообрані депутати Лазурненської селищної ради складають присягу такого змісту: “Зобов’язуюсь чесно і сумлінно виконувати обов’язки депутата Лазурненської селищної ради, діяти виключно в інтересах територіальної громади смт. Лазурне, поважати права і свободи людини і громадянина, історичну та культурну спадщину смт. Лазурне“. Присягу зачитує найстарший за віком депутат Лазурненської селищної ради, після чого депутати Лазурненської селищноїї ради скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. Повноваження депутатів Лазурненської селищної ради, порядок їхнього здійснення, а також гарантії депутатської діяльності визначаються законодавством України, цим Статутом, Регламентом Лазурненської селищної ради та її рішеннями. Стаття 38. Обов’язки депутата Лазурненської селишної ради Депутат Лазурненської селищноїї ради зобов’язаний: 1.1. Поважати права та свободи людини і громадянина, сумлінно ставитися до обов’язків депутата Лазурненської селищної ради 1.2. Дотримуватись Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, цього Статуту, Регламенту Лазурненської селищної ради, інших правових актів ради. 1.3. Брати участь у пленарних засіданнях Лазурненської селищної ради, роботі постійних комісій та інших органів ради, до складу яких він входить. 1.4. Входити до складу однієї з постійних комісій Лазурненської селищної ради (крім секретаря Лазурненської селищної ради). 1.5. Звітувати перед територіальною громадою смт. Лазурне у формах та порядку, визначених законодавством України, цим Статутом та Регламентом Лазурненської селищної ради. 1.6. Вести прийом виборців, визначити та оприлюднити дні, години та місце прийому. 1.7. Розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади смт. Лазурне, вживати заходів щодо їх оперативного вирішення. 1.8. Виконувати інші обов’язки, визначені законодавством України, цим Статутом чи потребою захисту прав членів територіальної громади             смт. Лазурне. 1.9. Спрямовувати свою діяльність на реалізацію Стратегії розвитку  смт. Лазурне, передбаченої ст. 10 цього Статуту. 1.10. Не приймати рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. 1.11. Виконувати свою передвиборну програму кандидата у депутати селищної ради.   Стаття 39. Права депутата Лазурненської селищної ради Депутат Лазурненської селищної ради має право: 1.1. Представляти виборців свого виборчого округу у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування смт. Лазурне, підприємствах, установах і організаціях. 1.2. На невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування смт. Лазурне, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території смт. Лазурне, з питань депутатської діяльності. 1.3. Знайомитися з офіційними документами, що зберігаються у Лазурненській  селищній  раді, робити виписки та копії цих документів. 1.4. Доступу до офіційного веб-сайту Лазурненської селищної ради з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу Лазурненської селищної ради. 1.5. На депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання. 1.6. Обирати та бути обраним до робочих органів Лазурненської  селищної ради. 1.8. Виступати на засіданнях Лазурненської селищної ради у порядку, встановленому Регламентом Лазурненської селищної ради. 1.9. Інші права, визначені законодавством України, цим Статутом, Регламентом Лазурненської селищної ради та її рішеннями.   Стаття 40. Етика поведінки депутатів Лазурненської селищної ради Депутати Лазурненської селищної ради повинні дотримуватися таких правил депутатської етики: 1.1. Керуватися інтересами територіальної громади смт. Лазурне, не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи у корисливих цілях. 1.2. З повагою ставитися до честі та гідності членів територіальної громади смт. Лазурне, колег-депутатів, службовців виконавчих органів Лазурненської селищної ради, будь-яких інших осіб. 1.3. Депутат Лазурненської селищної ради утримується від дій, заяв та вчинків, що компрометують смт. Лазурне та Державу Україну. 1.4. Керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності та толерантності. 1.5. Не вживати публічно висловлювань, що можуть трактуватися як образа. 1.6. Використовувати у публічних виступах виключно достовірні та перевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування смт. Лазурне, громадських об’єднань, юридичних осіб, посадових чи службових осіб, депутатських фракцій чи груп Лазурненської селищної ради, окремих депутатів Лазурненської селищної ради чи жителів                смт. Лазурне. 1.7. Не вчиняти умисних дій, спрямованих на унеможливлення роботи Лазурненської селищної ради, пленарних засідань та засідань робочих органів ради. 1.8. Не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. У випадку порушення правил депутатської етики депутатом Лазурненської селищної ради це питання розглядається на засіданні постійної комісії Лазурненської селищної ради, яка займається питаннями депутатської етики, за письмовою заявою Лазурненського селищного голови, секретаря Лазурненської селищної ради головуючого на засіданні ради, керівника депутатської фракції чи групи, голови постійної комісії ради або не менше 1/10 депутатів від загального складу Лазурненської селищної ради або не менше як 25 громадян України, які постійно проживають у смт. Лазурне. За результатами розгляду питання про порушення правил депутатської етики депутатом Лазурненської селищної ради, на яке він обов’язково запрошується, постійна комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу: 3.1. Попередження із занесенням до протоколу засідання постійної комісії. 3.2. Інформування про порушення депутатом Лазурненської селищної ради передбачених цим Статутом правил депутатської етики та про заходи впливу щодо нього шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті Лазурненської селищної ради. За рекомендацією постійної комісії, що займається питаннями депутатської етики, Лазурненська селищна рада може прийняти рішення про обмеження депутата Лазурненської селищної ради у праві виступати на засіданнях Лазурненської селищноїї ради на час від одного до п’яти засідань Лазурненської селищноїї ради. Стаття 41. Лазурненський селищний голова Лазурненський селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади смт. Лазурне, головує на засіданнях Лазурненської селищної ради, очолює її виконавчий комітет та всю систему виконавчих органів Лазурненської селищної ради. Лазурненський селищний голова: 2.1. Представляє територіальну громаду смт. Лазурне, Лазурненську селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та іншими суб’єктами, 2.2. Керує роботою Лазурненської селищної ради, скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на її пленарних засіданнях, здійснює керівництво апаратом ради. 2.3. Керує роботою виконавчого комітету, головує на його засіданнях, забезпечує керівництво та скоординованість діяльності системи виконавчих органів Лазурненської селищної ради. 2.4. Здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом,  Регламентом Лазурненської селищної ради та іншими рішеннями Лазурненської селищної ради. У межах своїх повноважень Лазурненський селищний голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території смт. Лазурне. Обов’язками Лазурненського  селищного голови є : 4.1. Поважати права та свободи людини і громадянина, сумлінно ставитися до своїх обов’язків. 4.2. Дотримуватись Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, цього Статуту, Регламенту Лазурненської селищної ради, інших правових актів ради. 4.3. Брати участь у пленарних засіданнях Лазурненської селищної ради. 4.4. Спрямовувати свою діяльність на реалізацію Стратегії розвитку  смт. Лазурне, передбаченою ст. 10 цього Статуту. 4.5. Звітувати перед територіальною громадою смт. Лазурне та Лазурненською селищною радою у формах та порядку, визначених цим Статутом та актами Лазурненської селищної ради. 4.6. Вести прийом громадян, визначити та оприлюднити дні, години та місце прийому. 4.7. Розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади смт. Лазурне, вживати заходів щодо їх оперативного вирішення. 4.8. Інформувати територіальну громаду смт. Лазурне про роботу Лазурненської селищної ради та її органів у формі та порядку, визначених законодавством України, цим Статутом та Регламентом Лазурненської селищної ради. 4.9. Не приймати рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. 4.10. Дотримуватись правил депутатської етики, передбачених цим Статутом. 4.11. Інші обов’язки, які передбачені законодавством України Стаття 42. Система виконавчих органів Лазурненської селищної ради   Виконавчими органами Лазурненської селищної ради є її виконавчий комітет, та інші утворені Лазурненською селищною радою виконавчі органи. Виконавчі органи Лазурненської селищної ради є підконтрольні і підзвітні Лазурненській селищній раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Структуру виконавчих органів Лазурненської селищної ради, загальну чисельність апарату Лазурненської селищної ради та її виконавчих органів, а також витрати на їх утримання затверджує та змінює Лазурненська селищна рада за пропозицією Лазурненського селищного голови. Лазурненська селищна рада приймає рішення про розмежування повноважень між її виконавчими органами. Розмежування повноважень між виконавчими органами здійснюється на основі засад ефективності управління, раціонального використання ресурсів та уникнення дублювання повноважень. Стаття 43. Виконавчий комітет Лазурненської селищної ради Виконавчий комітет Лазурненської селищної ради є колегіальним виконавчим органом місцевого самоврядування, який утворюється Лазурненською селищною радою на строк її повноважень. Очолює виконавчий комітет Лазурненський селищний голова. У разі відсутності Лазурненського селищного голови роботу виконавчого комітету організовує особа, на яку покладено виконання обов’язків Лазурненського селищного голови. Виконавчий комітет Лазурненської селищної ради здійснює повноваження, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами України у порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом, актами Лазурненської селищної ради та Регламентом виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету Лазурненської селищної ради скликаються Лазурненським селищним головою, а в разі його відсутності особою на яку покладено виконання обов’язків Лазурненського селищного голови або секретарем ради Засідання виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету Лазурненської селищної ради. Засідання виконавчого комітету можуть транслюватися у мережі Інтернет у режимі реального часу. Порядок доступу на засідання виконавчого комітету визначається його рішенням.   Стаття 44. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування  смт. Лазурне Лазурненська селищна рада, виконавчий комітет та інші виконавчі органи Лазурненської селищної ради у межах своїх повноважень приймають акти нормативного та іншого характеру. Вимоги щодо форми актів органів та посадових осіб Лазурненської селищної ради встановлюються законодавством України, Регламентом Лазурненської селищної ради та іншими нормативно-правовими актами. Офіційне оприлюднення актів Лазурненської селищної ради, її виконавчого комітету та Лазурненського селищного голови здійснюється на офіційному сайті Лазурненської селищної ради із вказанням дати публікації та, за потребою, у місцевому друкованому засобі масової інформації. Проекти правових актів Лазурненської селищної ради та її виконавчого комітету оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Рішення Лазурненської селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Лазурненською селищною радою не встановлено інший термін введення цих рішень у дію. Рішення Лазурненської селищної ради індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття на пленарному засіданні Лазурненської селищної ради, за винятком випадків, коли рішення зупинені Лазурненським селищним головою і подані на повторний розгляд Лазурненській селищній раді з обгрунтуванням зауважень. Такі рішення набирають чинності з моменту відхилення радою зауважень Лазурненського селищногоо голови і підтвердження Лазурненською селищною радою свого попереднього рішення 2/3 голосів депутатів від загального складу Лазурненської селищної ради. Лазурненський селищний голова може зупинити рішення Лазурненської селищної ради у п’ятиденний термін з дня його прийняття і подати на повторний розгляд Лазурненській селищній ради з обгрунтованими зауваженнями. Виконавчий комітет Лазурненської селищної ради у межах своїх повноважень приймає рішення. Лазурненський селищний голова у межах своїх повноважень видає розпорядження нормативного та іншого характеру. Стаття 45. Обов’язковість актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне   Акти Лазурненської селищної ради, виконавчого комітету Лазурненської селищної ради, Лазурненського селищного голови, прийняті у межах наданих їм повноважень, є обов’язковими до виконання всіма, розташованими на території смт. Лазурне, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також членами територіальної громади смт. Лазурне та особами, які постійно чи тимчасово проживають або перебувають на території смт. Лазурне. На вимогу Лазурненської селищної ради, її робочих органів та посадових осіб керівники, розташованих або зареєстрованих на території смт. Лазурне підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на її засідання, засідання робочих органів Лазурненської селищної ради для подання інформації з питань, віднесених до відання Лазурненської селищної ради та її органів, відповідей на запити депутатів Лазурненської селищної ради. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також жителі смт. Лазурне несуть встановлену законодавством України відповідальність за невиконання рішень Лазурненської селищної ради, її посадових осіб, прийнятих у межах їх компетенції. У разі невиконання рішення Лазурненської селищної ради службовою особою виконавчих органів Лазурненської селищної ради, визначеною відповідальною за його виконання цим рішенням, депутат Лазурненської селищної ради може звернутися до Лазурненського селищного голови з вимогою притягнути таку особу до дисциплінарної відповідальності.   Стаття 46. Консультації з громадськістю Органи та посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне можуть проводити консультації з громадськістю з питань, що відносяться до їх компетенції. Консультації з громадськістю проводяться шляхом проведення опитувань та збору пропозицій членів територіальної громади з питань, які належать до компетенції місцевого самоврядування. Проведення консультацій з громадськістю є обов’язковим при вирішенні таких питань: 3.1. Прийнятті Статуту територіальної громади смт. Лазурне. 3.2. Затвердженні Стратегії розвитку смт. Лазурне. 3.3. Затвердженні програми соціально-економічного та культурного розвитку селища. 3.4. Затвердженні бюджету смт. Лазурне на наступний рік. 3.5.Прийнятті регуляторних актів 3.6. Розміщенні на території міста екологічно небезпечних об’єктів, надання дозволів на яке відноситься до компетенції Лазурненської селищної ради. 3.7.Відчудження, розподілу на частки комунального майна Не можуть бути предметом консультацій з громадськістю питання: 4.1. Не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування. 4.2. Пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Лазурненського селищного голови, селищної ради та її виконавчих органів. Ініціатором проведення консультацій з громадськістю може бути: Лазурненський селищний голова, Лазурненська селищна рада, постійні депутатські комісії, не менше 1/10 складу Лазурненської селищної ради Порядок здійснення консультацій з громадськістю визначається Положенням, яке затверджує Лазурненська селищна рада.
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ УІІ
РОЗДІЛ VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ смт. Лазурне Стаття 47. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі – комунальна власність). Стаття 48. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені у Переліку об’єктів права власності Лазурненської  територіальної громади. Спадщина на території громади, визнана судом від умерлого, переходить у власність Територіальної громади. Стаття 49. Перелік об’єктів права комунальної власності Лазурненської територіальної громади затверджується Лазурненською селищною радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей Реєстру об’єктів комунальної власності. Стаття 50. Лазурненська Територіальна громада з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.  Стаття 51. До комунальної власності Лазурненської Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, що визначаються відповідно до законодавства, крім земель приватної та державної власності. Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами. Стаття 52. Набуття Лазурненською Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України. Стаття 53. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у власність земельних ділянок, яке затверджує Лазурненська селищна рада. При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані: а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; в) своєчасно вносити плату за землю; г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів; ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо). Стаття 54. Об’єкти права комунальної власності Лазурненської Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями Лазурненської селищної ради у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом Стаття 55 Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони, ________  Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Лазурненською селищною радою за поданням виконавчого комітету. Стаття 56. Органи місцевого самоврядування Лазурненської Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Лазурненська територіальна громада в цілому. Стаття 57. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Лазурненська селищна рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку. Стаття 58. З керівником комунального підприємства, установи, організації Лазурненський селищний голова укладає контракт. Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Лазурненська селищна рада за поданням селищного Голови. Стаття 59. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Лазурненської селищної ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Лазурненська селищна рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства. Стаття60. Лазурненська територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади. Стаття 61. Лазурненська селищна Рада за поданням селищного Голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання цим підприємством суспільно важливих для членів Територіальної громади функцій (виробництво продукції , надання послуг). Стаття 62. Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність : – щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, в т.ч.- фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього; – за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів; – за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обґрунтування;  – щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади; – щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії , та електроенергії . Стаття 63. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Лазурненської селищної Ради. Стаття 64. Перелік об’єктів власності Лазурненської Територіальної громади обліковується у відкритому Реєстрі об’єктів власності Територіальної громади (далі – Реєстр). Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про все майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, її органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх інших суб’єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав Територіальної громади та відповідних суб’єктів.  Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному веб- сайті Лазурненської селищної ради. Друкована актуальна версія Реєстру зберігається в Раді (виконавчому комітеті Ради) для вільного доступу.  Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про нього, яке затверджується рішенням Лазурненської селищної ради. Стаття 65. Рішенням Ради з числа членів Територіальної громади, депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється постійно діюча Інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою Голова Лазурненської селищної ради. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності Територіальної  громади протягом одного року з моменту затвердження цього Статуту.  Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності Територіальної громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, приймається Радою одночасно із прийняттям місцевого бюджету Територіальної громади. При цьому виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету. Лазурненська селищна Рада  для виконання завдань Інвентаризаційної комісії  зобов’язана здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.  Стаття 66. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади, Лазурненської селищної Ради та вимог передбачених цим Статутом. Стаття 67.  Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.. Лазурненська селищна рада  має право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.  Стаття 68. Фінансовою основою Лазурненської Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади. Стаття 69. . Фінансову основу місцевого самоврядування Лазурненської Територіальної громади складають: 1) кошти місцевого бюджету, у тому числі:  – надходження від місцевих податків та зборів; – кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності; – трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України; – – інші надходження; – кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами Територіальної громади; – доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Лазурненська селищна Рада; – інші фінансові ресурси. Стаття 70. Лазурненська селищна  Рада в межах, визначених чинним законодавством, може виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать Територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності. Стаття 71 Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного службовими особами Лазурненської селищної ради із можливим залученням інших експертів, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації даних програм. Стаття 72. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку Територіальної громади Лазурненська селищна рада сприяє благодійності на користь Територіальної громади. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.  Стаття 73. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.. Рішення про місцевий бюджет розміщується на веб-сайті Лазурненської селищної ради для загального доступу. Стаття 74.. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Лазурненської селищної Ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів Територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально- економічного та культурного розвитку громади відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади. Стаття 75. Голова селищної ради забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на веб-сайті Лазурненської селищної ради  або у засобах масової інформації . Стаття 76. Лазурненська селищна Рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Лазурненська селищна рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки. Рішення Лазурненської селищної ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах: 1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування; 2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності; 3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів; 4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять. Лазурненська селищна  Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.  
Проект Статуту смт.Лазурне. Розділ УІІІ
РОЗДІЛ УІІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ                смт. Лазурне ТА ЇЇ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ Стаття 79. Взаємовідносини територіальної громади смт. Лазурне з іншими територіальними громадами   Взаємовідносини територіальної громади смт. Лазурне, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, ї̈хніми органами і посадовими особами грунтуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної̈ вигоди. З метою врегулювання взаємовідносин територіальної громади смт. Лазурне з іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори. Територіальна громада смт. Лазурне вправі спільно з іншою територіальною громадою (громадами): 3.1. Об’єднувати на договірних засадах кошти селищного бюджету         смт. Лазурне                                                                   для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад. 3.2. Об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності для виконання спільних проектів або для спільного утримання комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби. 3.3. Визначати порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад. Територіальна громада смт. Лазурне може об’єднуватися з іншою (іншими) територіальною(-ими) громадою(-ами) на засадах добровільності у порядку, визначеному законодавством України.         Стаття 80. Відносини територіальної громади смт. Лазурне з суб’єктами господарювання Взаємовідносини органів місцевого самоврядування смт. Лазурне з суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території смт. Лазурне і не перебувають у комунальній власності територіальної громади смт. Лазурне, будуються на договірних засадах із дотриманням вимог податкового законодавства України. Лазурненська селищна рада та її виконавчі органи сприяють розвитку підприємництва, залученню інвестицій та створенню у смт. Лазурне сприятливого інвестиційного клімату. Суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території смт. Лазурне, зобов’язані дотримуватись вимог та стандартів екологічної безпеки, а також встановлених Лазурненською селищною радою у межах її компетенції правил ведення господарської діяльності. Стаття 81. Взаємовідносини територіальної громади смт. Лазурне з державою, її органами та посадовими особами Взаємовідносини територіальної громади смт. Лазурне з державою, її органами та посадовими особами грунтуються на засадах унітарності, територіальної цілісності та неподільності Української держави, єдності та цілісності державної території, а також організаційної, правової та матеріально-фінансової самостійності територіальної громади смт. Лазурне у межах, визначених Конституцією України та законами України. Органи державної влади та їх посадові особи не можуть втручатися у здійснення територіальною громадою смт. Лазурне, її органами місцевого самоврядування власних повноважень, крім встановлених Конституцією України та законами України випадків. Обмеження прав територіальної громади смт. Лазурне на місцеве самоврядування згідно з Конституцією України та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне може здійснюватися лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування смт. Лазурне наданих їм власних повноважень. Виконавчі органи Лазурненської селищної ради здійснюють делеговані повноваження органів виконавчої влади на підставі законодавства України. Органи місцевого самоврядування смт. Лазурне можуть бути позивачами та відповідачами у судах загальної юрисдикції, у тому числі звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації їх повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування у смт. Лазурне.   Стаття 82. Партнери, міжнародні зв’язки територіальної громади смт. Лазурне Територіальна громада смт. Лазурне, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з партнерами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя. Співпраця реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів та реалізації спільних проектів. Перелік офіційних партнерів публікується на офіційному сайті Лазурненської селищної ради. Порядок та підстави транскордонного співробітництва визначаються законами України.

 

Розділи ІХ-ХІ
РОЗДІЛ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ смт. Лазурне Стаття 83. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою смт. Лазурне 1. Лазурненський селищний голова, Лазурненська селищна рада, виконавчі органи Лазурненської селищної ради, посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою смт. Лазурне. 2. Порядок звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою смт. Лазурне встановлено цим Статутом. 3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових місцевого самоврядування смт. Лазурне, органів самоорганізації населення здійснюється громадськими організаціями, що діють на території смт. Лазурне, чи безпосередньо членами територіальної громади смт. Лазурне у будь-яких не заборонених законом формах. 4. Територіальна громада смт. Лазурне може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне, якщо вони порушують Конституцію України або закони України, обмежують права і свободи членів територіальної громади смт. Лазурне, не забезпечують здійснення наданих їм законами України повноважень, у порядку, встановленому законом та цим Статутом. 5.Для здійснення громадського контролю діяльності Лазурненської селищної ради та її посадових осіб,виконання вимог цього Статуту утворюється громадська рада Лазурненської територіальної громади, положення про яку затверджує Лазурненська селищна рада з обов’язковим погодженням на громадських слуханнях селища Стаття 84. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне несуть встановленому законодавством України відповідальність перед державою за законність прийнятих ними рішень та інших актів, а також за відповідність їхньої діяльності вимогам законодавству України. 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування смт. Лазурне з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Стаття 84. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами 1. Органи та посадові особи смт. Лазурне несуть відповідальність перед фізичними та юридичними особами на підставах, у формах та у порядку, визначених Конституцією України та законами України. 2. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування смт. Лазурне, відшкодовується за рахунок коштів селищного бюджету смт. Лазурне, а у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством України. Стаття 85. Загальні засади звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування смт. Лазурне 1. Звітування органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування смт. Лазурне здійснюється з метою інформування про заплановану та виконану роботу, її оцінку, отримання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності. 2. Про свою роботу звітують: 2.1. Лазурненський селищний голова – перед територіальною громадою смт. Лазурне та перед селищною радою. 2.2. Виконавчі органи селищної ради – перед територіальною громадою смт. Лазурне та перед селищною радою. 2.3. Комунальні підприємства, установи та організації селищної ради – перед територіальною громадою смт. Лазурне, селищною радою, виконавчим комітетом та споживачами їхніх послуг. 2.4. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії та інші робочі групи селищної ради – перед селищною радою. 2.5. Депутати (депутатські фракції, групи) селищної ради – перед територіальною громадою смт. Лазурне. 3. Звітування перед територіальною громадою смт. Лазурне підзвітних їй органів та посадових осіб місцевого самоврядування відбувається у формі відкритих зустрічей та/або оприлюднення звітів на офіційному сайті Лазурненської селищної ради. У разі звітування у формі відкритої зустрічі, письмовий звіт попередньо оприлюднюється на офіційному сайті не пізніше ніж за 5 днів до дня звітування. 4. Про місце, час та спосіб організації звітування перед територіальною громадою суб’єкт звітування повідомляє не пізніше ніж за 5 днів через місцеві засоби масової інформації та через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Лазурненської селищної ради. 5. Відкрита зустріч з територіальною громадою см. Лазурне організовується у спосіб, який дозволяє членам територіальної громади смт. Лазурне поставити запитання, висловити зауваження, подати пропозиції та отримати на них відповідь по суті запитання. 6. Звітування перед Лазурненською селищною радою відбувається на її пленарному засіданні. 7. Попереднє оприлюднення звітів повинно здійснюватись на офіційному сайті Лазурненської селищної ради не пізніше ніж за 5 днів до дня звітування. 8. Письмові звіти розміщуються на офіційному сайті Лазурненської селищної ради, і мають бути доступними для ознайомлення протягом 5 років. 9. Лазурненська селищна рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування. 10. Витрати, пов’язані з проведенням звітування перед територіальною громадою смт. Лазурне, здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету смт. Лазурне у межах видатків, затверджених на ці цілі. Стаття 86. Звітування Лазурненського селищного голови та виконкому 1. Лазурненський селищний голова,виконком звітує перед територіальною громадою смт. Лазурне на відкритій зустрічі щорічно до 30 квітня року, наступного за звітним. 2. Звіт Лазурненського селищного голови, виконкому перед територіальною громадою смт. Лазурне включає в себе інформацію про: реалізацію Стратегії розвитку селища Лазурне; виконання селищного бюджету смт. Лазурне; план роботи на наступний рік; результати виконання плану, оголошеного на попередньому звітуванні із зазначенням запланованих та вжитих заходів, а також причин невиконання (часткового виконання) попереднього плану; відповіді на поставлені членами територіальної громади смт. Лазурне питання, висловлені зауваження та подані пропозиції, а також про виконання передвиборної програми. 3. Лазурненський селищний голова звітує про роботу виконавчих органів Лазурненської селищної ради на пленарному засіданні селищної ради не рідше одного разу на рік, а також на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу ради. 4. Звіт Лазурненського селищного голови перед селищною радою включає доповідь Лазурненського селищного голови про роботу виконавчих органів селищної ради за звітний період та інформацію про хід і результати реалізації Стратегії розвитку смт. Лазурне, виконання затверджених селищною радою програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також інформацію про кадрову політику селищного голови, роботу його заступників та радників, відповіді на запитання депутатів селищної ради. 5. За результатами звіту Лазурненського селищного голови. виконкому перед селищною радою приймається рішення селищної ради, яке може містити протокольні доручення та рекомендації, скеровані на реалізацію повноважень селищного голови. Стаття 87. Звітування комунальних підприємств, установ та організацій Лазурненської селищної ради 1. Комунальні підприємства, установи та організації щорічно до 31 березня року, наступного за звітним, звітують перед споживачами їхніх послуг на відкритих зустрічах. 2. Інформацію про місце та час проведення відкритих зустрічей керівники комунальних підприємств, установ, організацій повідомляють споживачів їхніх послуг не пізніше як за 5 днів. 3. Звіт комунальних підприємств, установ, організацій попередньо оприлюднюється на офіційному сайті Лазурненської селищної ради не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення відкритої зустрічі. 4. За результатами звіту комунальних підприємств, установ та організацій Лазурненська селищна рада та її виконавчий комітет можуть прийняти рішення з оцінкою діяльності відповідного комунального підприємства, установи чи організації за звітний період. Стаття 88. Звітування депутатів (депутатських фракцій, груп) Лазурненської селищноїї ради та її робочих органів 1. Депутати селищної ради (особисто або колективно у складі депутатської фракції, групи) щорічно до 31 березня року, наступного за звітним, звітують про свою роботу перед територіальною громадою смт. Лазурне, у тому числі про свою діяльність у селищній раді та у її органах; присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій селищної ради; прийняті селищною радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про участь у обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень селищної ради; роботу депутата селищної ради з виборцями (особистий прийом громадян тощо); головні проблеми територіальної громади смт. Лазурне, над вирішенням яких працював депутат (депутатські фракції, групи) селищної ради; хід виконання передвиборної програми, виборчих обіцянок тощо. 2. За результатами звітування депутати (депутатські фракції, групи) селищної ради на пленарному засіданні селищної ради інформують селищну раду та виконавчі органи селищної ради щодо результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених на адресу селищної ради та її виконавчих органів. 3. Постійні комісії селищної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, до 31 березня року, наступного за звітним, на пленарному засіданні селищної ради звітують про свою роботу у селищній раді, виконання контрольних функцій, відвідуваність депутатами селищноїї ради засідань постійних комісій, залучення членів територіальної громади смт. Лазурне до участі в обговореннях, участі членів комісії в інших утворених робочих органах, участь у зовнішніх заходах, прийнятті та в організації виконання рішень селищної ради за попередній рік. 4. Тимчасові контрольні комісії та робочі групи селищної ради звітують про свою роботу на пленарному засіданні селищної ради після виконання покладених на них завдань у терміни, визначені рішенням про їх утворення, або на вимогу не менше як 1/3 депутатів від загального складу селищної ради. РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 89. Порядок прийняття та реєстрації Статуту 1. Статут приймається на пленарному засіданні Лазурненської селищної ради не менше 2/3 голосів депутатів від загального складу Лазурненської селищної ради. 2. Статут територіальної громади смт. Лазурне набирає чинності після його державної реєстрації органами Міністерства юстиції України. 3. Дія Статуту поширюється на всю територію смт. Лазурне. Стаття 90. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Лазурненської селищної ради, яке приймається не менше 2/3 голосів депутатів від загального складу Лазурненської селищної ради. 2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Статуту мають право подавати на розгляд Лазурненської селищної ради Лазурненський селищний голова, не менше 1/3 депутатів від загального складу Лазурненської селищної ради, виконавчий комітет Лазурненської селищноїї ради, а також члени територіальної громади смт. Лазурне у порядку внесення місцевої ініціативи. 3. Зміни і доповнення до цього Статуту, що передбачають приведення його у відповідність до новоприйнятих положень Конституції України і законів України, вносяться рішенням Лазурненської селищної ради. Лазурненський селищний голова вносить пропозицію щодо внесення змін до Статуту з метою приведення його у відповідність до новоприйнятих положень Конституції України і законів України у двомісячний строк з дня набрання чинності такими положеннями. Стаття 91. Контроль за виконанням Статуту 1. Контроль за виконанням цього Статуту здійснюють Лазурненська селищна рада, Лазурненський селищний голова, громадська рада Лазурненської територіальної громади та члени територіальної громади смт. Лазурне. РОЗДІЛ ХІ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Лазурненська селищна рада та її виконавчі органи приводять свої правові акти у відповідність до цього Статуту протягом 6-ти місяців з дня набрання чинності цим Статутом. Секретар ради